Poszukiwany, poszukiwana!
Główny specjalista, główna specjalistka ds. administracyjno – finansowych

 • Poszukiwany, poszukiwana!
  Pracownia Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: Główny specjalista / Główna specjalistka ds. administracyjno-finansowych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nadzorowanie prawidłowego obiegu oraz archiwizowania dokumentów formalnych i księgowych Działu Inwestycji,
 • nadzorowanie działań podmiotów wykonujących zadania na rzecz Muzeum w zakresie administracyjnym i finansowym,
 • przygotowywanie notatek i raportów wewnętrznych ze spotkań Działu Inwestycji,
 • koordynowanie działań, spotkań, oraz innych bieżących administracyjno-formalnych czynności Działu Inwestycji,
 • monitorowanie terminowości wykonywania zadań przez Dział Inwestycji oraz podmioty zewnętrze współpracujące przy inwestycji polegającej na budowie Muzeum,
 • przygotowywanie planów zamówień publicznych,
 • planowanie i budżetowanie wydatków Działu Inwestycji,
 • rozliczanie dotacji Działu Inwestycji (dotacja Inwestycyjna i podmiotowa),
 • Współpraca z Działem Księgowości w zakresie przepływu danych, służących do prawidłowej sprawozdawczości finansowej Inwestycji, w tym przygotowywanie raportów finansowych dla instytucji zarządzającej,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • udział w pracach komisji przetargowych (pełnienie funkcji sekretarza),
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań na wybór wykonawcy w zakresie usług i dostaw na potrzeby działu ds. Inwestycji,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań przetargowych,
 • wspieranie pracowników merytorycznych w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowanie dokumentacji od strony formalno-prawnej,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań finansowych z realizacji prac Działu Inwestycji,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych regulaminów oraz zarządzeń dotyczących zamówień publicznych oraz zasad zawierania umów przez Dział Inwestycji,
 • bieżąca współpraca z pracownikami Muzeum,
 • przygotowywanie raportów o postępie prac na prośbę przełożonych lub instytucji zarządzającej, informowanie o powstałych przeszkodach przy realizacji prac lub możliwości powstania takich przeszkód,
 • nadzór nad realizacją umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
 • sporządzanie projektów pism urzędowych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat na w jednostce sektora finansów publicznych,
 • biegła znajomość ustawy „prawo zamówień publicznych” i aktów wykonawczych,
 • znajomość przepisów w zakresie ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami szczególnymi, w tym przepisów związanych z rozliczaniem dotacji celowej i podmiotowej;
 • znajomość programu Excel;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • znajomość procesu inwestycyjnego będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, punktualność, pracowitość, rzetelność

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę (pełny etat)
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, udział w prestiżowym projekcie)
 • doskonałą lokalizację biura (biuro w PKiN)

Na zgłoszenia czekamy do 30 marca pod adresem: newbuilding@artmuseum.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z kandydatkami i kandydatami, wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)”.

Zobacz także: