Regulamin zapisów

Regulamin zapisów


I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Pańskiej 3, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury nr RIK 58/2005, NIP: 525-24-61-157, REGON:140187435 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Organizator organizuje Warsztaty, Oprowadzania i Lekcje Muzealne w Muzeum nad Wisłą oraz w Parku Rzeźby na Bródnie.

3. Oprowadzania i Lekcje Muzealne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu i rezerwacji terminu.

3a. Warsztaty i inne wydarzenia odbywają się wedle ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej.

4. Warsztaty, Oprowadzania i Lekcje Muzealne mają charakter imprezy publicznej w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Uczestnicy Warsztatów, Oprowadzań i Lekcji Muzealnych wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.

6. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania wystawy biorą udział w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych („Uczestnicy”). Każdy Uczestnik obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja

7. Udział w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych uzależniony jest od dokonania rejestracji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.artmuseum.pl i uzyskania od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej rezerwację.

8. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc.

9. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu na skrzynce pocztowej Organizatora wiadomości e-mail od zgłaszającego (dalej zwany „Rejestracją”).

10. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia powstałe podczas transmisji danych, jak i uszkodzenia programów i urządzeń przeznaczonych do przesyłania danych.

11. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

12. Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych wraz z Rejestracją wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celach związanych z procesem rejestracji Uczestników.
Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w Warsztatach. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Organizator realizuje wskazany cel. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, a także – w każdym czasie – cofnięcia udzielonej zgody. Dane przetwarzane są do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Każdemu przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące dziedziny prywatności przez Organizatora prosimy kierować pod adres: iod@artmuseum.pl.

13. Każda osoba, dokonująca Rejestracji dostanie wiadomość zwrotną od Organizatora z informacją czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Organizatora i czy uzyskała ona zgodę Organizatora na wzięcie udziału w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych na 7 dni przed planowanymi wydarzeniami. Organizator poprosi o potwierdzenie zgłoszenia osoby, które je nadesłały i przekaże informacje dotyczące płatności za Oprowadzania, Lekcje Muzealne i Warsztaty. (informacje na temat wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej).

14. Po otrzymaniu powyższych informacji osoba dokonująca Rejestracji ma trzy dni na wniesienie opłaty za udział w Oprowadzaniach, Lekcjach Muzealnych i Warsztatach i przekazanie dowodu wpłaty Organizatorowi na adres e-mail zapisy@artmuseum.pl. 

15. Ostateczne potwierdzenie udziału w Oprowadzaniu, Lekcji Muzealnej i Warsztacie odbywa Organizator przesyła osobie dokonującej Rezerwacji po otrzymaniu dowodu wpłaty.

III. Przebieg Imprezy

16. Terminy Imprez są ustalane w porozumieniu z Organizatorem.

17. Udział w Imprezie jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

18. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

19. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

20. Na terenie Imprezy zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, rozrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla innych Uczestników, stosowania przemocy wobec kogokolwiek, posiadania przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych Uczestników, zachowania sprzecznego z celami Imprezy.

21. Organizator ma prawo usunąć z Imprezy osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, jak również Organizator ma prawo usunięcia każdego Uczestnika, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Wydarzenia.

22. Organizator ma prawo skrócić lub nie zrealizować Oprowadzania, Lekcji Muzealnej i Warsztatu w przypadku, gdy uczestnicy spóźnią się powyżej kwadransa od rozpoczęcia imprezy.

23. Spóźnienia i nieobecność należy zgłaszać najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku braku zgłoszenia Organizator nie zwraca kosztów udziału w Imprezie.

IV. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Organizatora

24. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

26. Organizator nie zapewnia dla Uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

27. Organizator nie zapewnia opieki dla osób małoletnich.

28. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezach wyłącznie pod opieką swoich prawnych opiekunów lub innych osób do tego upoważnionych albo za ich zgodą wyrażoną na piśmie w obecności Organizatora. Odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie lub mieniu osoby małoletniej ponosi opiekun prawny osoby małoletniej ponoszącej taką szkodę, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez Uczestników.

V. Postanowienia końcowe

30. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

32. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.artmuseum.pl.

33. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH W RAMACH PROGRAMU KULTOUR W MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ, TEATRZE POWSZECHNYM IM. ZYGMUNTA HÜBNERA, ZACHĘCIE — NARODOWEJ GALERII SZTUKI ORAZ TR WARSZAWA:

1. Organizatorem warsztatów, w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:

1.1 w zakresie Warsztatów „50 000 lat później” - TR Warszawa, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIA/1/94, posiadającym numer NIP 525-000-95-94. 

1.2 w zakresie Warsztatów „Jak ocalić świat?” - Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Jana Zamoyskiego 20, tj. instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez m. st. Warszawy pod numerem 4/2000/SPW, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-96-54, Regon: 000278729,

1.3 w zakresie Warsztatów „Dziwne narzędzia” - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ul. Pańskiej 3, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 58/2005, NIP: 525-234-18-32, REGON: 140187435, 

1.4 w zakresie Warsztatów „Tworzę, działam!” - Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, z siedzibą w Warszawie (00-916), przy pl. Małachowskiego 3, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 92/34, NIP: 526 025 12 10, 

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i wydarzeniach nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów i wydarzeń ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania tych spotkań.

4. Uczestnik warsztatów i wydarzeń ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.

5. Uczestnik warsztatów i wydarzeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących u Organizatora, a w szczególności zobowiązany jest do zostawiania okryć wierzchnich, dużych toreb i plecaków w szatni lub miejscu wskazanym przez Organizatora, nie spożywania posiłków i napojów, utrzymywania czystości i przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

6. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, e-mail lub osobiście).

7. Odwołanie rezerwacji warsztatów dla grup zorganizowanych przez opiekuna możliwe jest najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem.

8. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego Regulaminu.

9. Udzielam Organizatorowi warsztatów bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do korzystania i rozporządzania prawami do materiałów powstałych w trakcie warsztatów i materiałów zarejestrowanych, w których prezentowana jest moja osoba z prawem do wykorzystywania ich w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą, jak również z prawem do upoważnienia innych mediów, do dowolnego ich użycia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

10. Uczestnictwo w warsztatach i wydarzeniach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Pańskiej 3, 00-124 Warszawa, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z siedzibą przy ul. Jana Zamoyskiego 20, 03–801 Warszawa, Zachętę — Narodową Galerię Sztuki z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa oraz TR Warszawa z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 8,00-590 Warszawa, w celu umożliwienia mojego uczestnictwa w warsztatach oraz wydarzeniach organizowanych przez administratora.

12. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

13. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
a. administratorem Państwa danych osobowych są odpowiednio:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki oraz TR Warszawa;

b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - iod@artmuseum.pl,

- Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera -
inspektordanychosobowych@powszechny.com,

- Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki - iodo@zacheta.art.pl,

- TR Warszawa - iod@trwarszawa.pl;

c. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w warsztatach oraz wydarzeniach organizowanych przez administratora;

d. mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; f. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora; 15. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

a. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa uczestnictwem w warsztatach oraz wydarzeniach organizowanych przez administratora;

b. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

c. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Państwu uczestnictwa w warsztatach i wydarzeniach organizowanych odpowiednio w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki oraz TR Warszawa. Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w organizowanych warsztatach i wydarzeniach.