Anka Ptaszkowska. Przypadkiem

projekt: Full Metal Jacket

Od 17 lutego zapraszamy do Muzeum nad Wisłą na wystawę o Ance Ptaszkowskiej zatytułowaną „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”. Wystawie towarzyszy projekcja filmu Anny Molskiej „Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce” (2023).

 

„Nie jestem artystką i jest to ostatnia rzecz, której bym sobie, dla siebie, życzyła”


Anka Ptaszkowska działa jednocześnie jako krytyczka, galerzystka, organizatorka wystaw. W 1966 roku wraz z grupą krytyków i artystów zakłada Galerię Foksal, której program współtworzy do 1970 roku. Pisze manifesty, blisko współpracuje i przyjaźni się z artystami i artystkami. Intensywne życie towarzyskie i artystyczne tej grupy przyjaciół toczy się także w pracowni Henryka Stażewskiego i Mewy Łunkiewicz-Rogoyskiej, którzy są łącznikami między młodszym pokoleniem a sztuką przedwojennej awangardy, oraz w domu Anki Ptaszkowskiej i Edwarda Krasińskiego w Zalesiu Górnym.

Na początku lat 70. Anka Ptaszkowska razem z fotografem Eustachym Kossakowskim przenosi się do Paryża, gdzie zaprzyjaźnia się z Danielem Burenem i krytykiem Michelem Claurą. Wspólnie zakładają dwie eksperymentalne instytucje: konceptualną Galerię 1–36 i alternatywne miejsce Vitrine pour l'Art Actuel, które składa się z baru i księgarni specjalizującej się w książkach artystów. Inicjuje też szeroko zakrojony projekt „Wymiana między artystami 1931–1982 Polska/USA. Doświadczenie muzeograficzne”, którego rezultatem jest przekazanie w darze prac amerykańskich artystów do Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz prac polskich twórców do kolekcji sztuki Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Do dziś organizuje w swoim paryskim i warszawskich mieszkaniach artystyczne spotkania i wystawy.

Eksperyment i przygodę ceni bardziej niż praktyczne cele. Jej niechęć do sztywnych ról społecznych i konwencji odpowiada za ulotny charakter podejmowanych przez nią inicjatyw. Z tą nieciągłością w życiu zawodowym kontrastuje jej wieloletnie i całkowite zaangażowanie w twórczość bliskich jej artystek i artystów. Potrafi włączać innych w najbardziej nieprawdopodobne przedsięwzięcia. Wśród wspieranych przez nią twórców są artyści znani z historii sztuki, jak i postacie, których związki ze sztuką były krótkotrwałe lub „wolne”. A więc także artyści funkcjonujący na marginesie – zarówno społecznym, jak i świata sztuki – jak Krzysztof Niemczyk czy André du Colombier. Ich bezwarunkowe dążenie do wolności jest bliskie anarchistycznemu usposobieniu Ptaszkowskiej.

Osią wystawy Anka Ptaszkowska. Przypadkiem jest scenariusz filmu autobiograficznego w 32 rozdziałach, napisany przez Ptaszkowską w 2016 roku, a teraz opublikowany w katalogu. Zrealizowany na podstawie tego tekstu film Anny Molskiej „Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce” będzie pokazywany w Muzeum nad Wisłą podczas trwania wystawy. Wybór prac i dokumentów archiwalnych do każdego z rozdziałów scenariusza ukazuje zarówno oficjalny, jak i prywatny wymiar tej historii. Całość ekspozycji dopełnia instalacja dźwiękowa Michała Libery, w której wykorzystano fragmenty archiwalnych nagrań i rozmów z bohaterką wystawy. Zrealizowana z wiernością wobec zasad Anki wystawa nie domyka opowieści i pozostawia miejsce na właściwe jej sprzeczności. Nadmiar historii, postaci, prac, dokumentów i dźwięków znajdujących się na wystawie oddaje intensywność jej działalności.


Artystki i artyści
Paweł Althamer, Carl Andre, Włodzimierz Borowski, Daniel Buren, Michel Claura, André du Colombier, Vincent D’Arista, Florian Fouché, Dan Graham, François Guinochet, Raymond Hains, Takahiko Iimura, Izabella Jagiełło, Koji Kamoji, Tadeusz Kantor, Eustachy Kossakowski, Edward Krasiński, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Babette Mangolte, Peter Marcasiano, Krzysztof Niemczyk, Rachel Poignant, Henryk Stażewski, Violett e a, Bertrand Wicquart, Hiroshi Yokoyama
 

• • •

Анка Пташковська. Випадково


«Я не мисткиня, і це остання річ, якої б собі і для себе бажала».

Анка Пташковська діє одночасно як критикиня, галеристка, організаторка виставок. 1966 року разом з групою критиків та митців вона заснувала галерею «Foksal» і до 1970 року була співавторкою її програми. Вона пише маніфести, тісно співпрацює з художницями та художниками. Інтенсивне товариське та мистецьке життя цієї групи друзів протікає і в майстерні Генрика Стажевського та Меви Лункевич-Рогойської, які є єднальною ланкою між молодшим поколінням та мистецтвом довоєнного авангарду, а також в будинку Анки Пташковської та Едварда Красінського в Заліссі Ґурному.

На початку 70-х рр. Анка Пташковська разом зі світлярем Євстахієм Коссаковським переїжджає до Парижа і починає приятелювати з Даніелем Буреном та критиком Мішелем Кляурою. Вони разом засновують дві експериментальні інституції: концептуальну Галерею 1-36 та альтернативне місце Vitrine pour l'Art Actuel, яке складається з бару та книгарні, що спеціалізується на книжках митців. Також вона ініціює масштабний проєкт «Обмін між художниками 1931-1982 Польща/ США. Музеографічний досвід» (Wymiana między artystami 1931–1982 Polska/USA. Doświadczenie muzeograficzne), результатом якого стало передавання в дар робіт американських митців у Музей мистецтва в Лодзі та творів польських авторів у колекцію творів Музею сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі (Museum of Contemporary Art). До сьогодні мисткиня організовує мистецькі зустрічі та виставки у своїх паризькому та варшавському помешканнях.

Вона більше цінує експеримент та пригоду, ніж практичну мету. Її неприйняття строгих суспільних ролей та усталених правил стає причиною миттєвого характеру ініціатив, за які вона береться. З цією нестабільністю у професійному житті контрастує її багаторічне та всеосяжне заангажування у творчість близьких їй художниць та художників. Однаково вона ангажується у мистецтво та в людей, які його творять. Вона вміє залучати інших до участі в найбільш неймовірних заходах. Серед творчих людей, яких вона підтримує, є відомі в історії мистецтва художники та люди, зв’язки яких з мистецтвом були нетривалі або «вільні». А також митці, що опинилися на периферії соціальній та світу мистецтва – Кшиштоф Нємчик та Андре де Коломб'є. Їхнє беззастережне прагнення свободи близьке анархічному характеру Пташковської.

Віссю виставки Анка Пташковська. Випадково є сценарій автобіографічного фільму в 32 частинах, який Пташковська написала 2016 року, а тепер його опублікували в каталозі. Знятий на основі цього тексту фільм Анни Мольської «Уявімо собі, що існує правда в мистецтві» (Wyobraźmy sobie, że istnieje prawda w sztuce), будуть показувати в Музеї на Віслі під час виставки. Вибір робіт та архівних документів до кожного розділу сценарію демонструє як офіційний, так і приватний вимір цієї історії. Цілісність експозиції доповнює звукова інсталяція Міхала Лібери, в якій використано фрагменти архівних записів та розмов з героїнею виставки. Виставка, створена згідно з принципами Анки, не завершує розповіді і залишає місце на притаманні їй суперечності. Безліч історій, персонажів, робіт, документів та звуків на виставці відображають інтенсивність її діяльності.


Художниці та художники
Павел Альтгамер, Карл Андре, Вінсент Д'Аріста, Влодзімєж Боровський, Даніель Бурен, Бертран Вікварт, Раймонд Гайнс, Франсуа Ґюноше, Дан Ґрагам, Такахіко Іймура, Гіроші Йокояма, Коджі Камоджі, Тадеуш Кантор, Євстахій Коссаковський, Едвард Красінський, Мішель Кляура, Андре де Коломб'є, Марія Ева Лункевич-Рогойська, Бабетт Манґольт, Пітер Марказіано, Кшиштоф Нємчик, Рахель Пуеньйо, Генрик Стажевський, Флоріан Фуше, Ізабелла Яґелло,
Violett e a.

Kuratorka:
Maria Matuszkiewicz

Projekt wystawy:
Agnieszka Tarasiuk, Violett e a

Instalacja dźwiękowa:
Michał Libera

Identyfikacja wizualna, opracowanie graficzne wystawy i projekt graficzny publikacji:
Studio Full Metal Jacket

Produkcja: Paweł Wójcik, współpraca: Maja Łagocka, Anka Kobierska, Dominika Szatkowska

Komunikacja:
Marta Bartkowska, Józefina Bartyzel, Aleksandra Urbańska, Iga Winczakiewicz

Publikacja:
Maciej Kropiwnicki, Aleksandra Urbańska

Redakcja publikacji:
Katarzyna Szotkowska-Beylin

Tłumaczenie na język angielski:
Christopher Smith, Marcin Wawrzyńczak

Tłumaczenie na język ukraiński:
Maria Redkva

Korekta ukraińska:
Piotr Szostak

Tłumaczenie z języka francuskiego:
Anna Leyk

Edukacja:
Aleksandra Górecka, Maria Pawlak, Marta Przybył, Natalia Skipirzepa, Katarzyna Witt, Hanna Zwierzchowska, Gabriela Żylińska

Konserwacja i ewidencja:
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk, Maciej Janicki, Michał Kożurno

Zespół archiwum:
Magdalena Drągowska-Romaszkan, Robert Jarosz, Maciej Harland-Parzydło

Przygotowanie graficzne archiwum:
Maciej Chodziński

Realizacja wystawy:
Zespół realizacji wystaw

Koordynacja programu publicznego:
Jakub Depczyński

Muzeum Dostępne:
Marta Przasnek

Współpraca:
CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux

Współpraca ze strony MSN:
Agata Górska-Campagno, Olga Szeluga, Agnieszka Jędrzejczyk, Andrzej Kowalski, Anna Nagadowska, Jarosław Paruch, Sylwia Radzikowska, Anna Ragan, Dagmara Rykalska, Eliza Sasak-Maciejczyk, Jagna Lewandowska, Cezary Wierzbicki.

Podziękowania za pomoc w realizacji wystawy zechcą przyjąć:
Paweł Althamer, Emma Blanchard, Daniel Buren, Benoît Casas, Adam Chmielowski, Michel Claura, Cédric Fauq, Florian Fouché, Barbara Gołębiowska, François Guinochet, Izabella Jagiełło, Koji Kamoji, Paulina Krasińska, Babette Mangolte, Colombe Marcasiano, Anna Molska, Luiza Nader, Piotr Nowicki, Rachel Poignant, Paweł Polit, Andrzej Przywara, Maria Rubersz, Antonina Sawicka, Aleksandra Ściegienna, Violett e a, Iwona Wojciechowska, Waldemar Wojciechowski, Piotr Woźniakiewicz.

Podziękowania dla instytucji:
CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Foksal, Fonds National d’Art Contemporain, Fundacja Galerii Foksal, Fundacja Signum, Instytut Francuski w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.

Wystawie towarzyszy projekcja filmu Anny Molskiej „Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce” (2023).


Pierwsza edycja wystawy miała tytuł „Anka au cas par cas" i odbyła się w CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux w dniach 23 czerwca–31 grudnia 2022. Kuratorkami były Sara Martinetti i Maria Matuszkiewicz, architekturę zaprojektował Olivier Goethals, instalację dźwiękową przygotował Cengiz Hartlap, a projekt graficzny towarzyszącej publikacji wykonała Lucile Billot.
 

• • •


Кураторка:
Марія Матушкевич

Проєкт виставки:
Аґнєшка Тарасюк, Violett e a

Звукова інсталяція:
Міхал Лібера

Візуальна ідентифікація, художнє оформлення виставки та графічний проєкт публікації:
Студія «Full Metal Jacket»

Реалізація виставки: Павел Вуйцік
Співпраця: Майя Лагоцька, Анка Коберська, Домініка Шатковська

Комунікація:
Марта Бартковська, Юзефіна Бартизель, Александра Урбанська, Іґа Вінчакевич

Публікація: Мацєй Кропивницький, Александра Урбанська
Редакція публікації: Катажина Шотковська-Бейлін

Переклад англійською мовою:
Крістофер Сміт, Марцін Вавжиньчак

Переклад українською мовою:
Марія Редьква

Коректування українського перекладу:
Пйотр Шостак

Переклад з французької мови:
Анна Лейк

Освітня програма:
Александра Гурецька, Марія Павляк, Марта Пшибил, Наталія Скіпіжепа, Катажина Вітт, Ганна Звєжховська, Ґабріела Жилінська

Технічне обслуговування та облік:
Йоанна Дзєвановська-Стефаньчик, Мацєй Яніцький, Міхал Кожурно

Колектив архіву:
Маґдалена Дронговська-Ромашкан, Роберт Ярош, Мацєй Гарланд-Пажидло

Підготовка графічного архіву:
Мацєй Ходзінський

Організація виставки:
Колектив організації виставок

Координування публічної програми:
Якуб Депчинський

Доступний музей:
Марта Пшаснек


Співпраця:
Музей сучасного мистецтва CAPC у місті Бордо (CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux)

Співпраця з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві:
Цезари Вежбіцький, Аґата Гурська-Кампано, Аґнєшка Єнджейчик, Анджей Ковальський, Яґна Левандовська, Анна Нагадовська, Ярослав Парух, Сильвія Радзіковська, Анна Раґан, Даґмара Рикальська, Еліза Сасак-Мацєйчик, Ольга Шелюга.

Подяка за допомогу в організації виставки для:
Павел Альтгамер, Емма Блянхард, Даніель Бурен, Івона Войцеховська, Вальдемар Войцеховський, Пйотр Вознякевич, Бенуа Казас, Барбара Ґолембійовська, Франсуа Ґюноше, Коджі Камоджі, Мішель Кляура, Пауліна Красінська, Пйотр Новицький, Бабетт Манґольт, Коломб Марказіано, Анна Мольська, Луїза Надер, Павел Політ, Рахель Пуеньйо, Анджей Пживажа, Марія Руберш, Антоніна Савіцька, Александра Сцєґенна, Седрік Фок, Флоріан Фуше, Адам Хмельовський, Ізабелла Яґелло, Violett e a.

Подяка інституціям:
Музей сучасного мистецтва CAPC у місті Бордо (CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux) , Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду (Centre national d’art et de culture Georges- Pompidou), Центр сучасного мистецтва Уяздівський замок, галерея «Foksal», Національний фонд сучасного мистецтва (Fonds National d’Art Contemporain), фонд галереї «Foksal», фонд «Signum», Французький інститут у Варшаві, Музей мистецтва в Лодзі, Національний музей у Познані, Національний музей у Варшаві, Національний музей у Вроцлаві, Національна галерея мистецтва «Zachęta».

Під час виставки відбувається показ фільму Анни Мольської «Уявіть, що існує правда у мистецтві» (2023).


Перша експозиція виставки відбувалася 23 червня – 31 грудня 2022 року під назвою «Анка від випадку до випадку» (Anka au cas par cas) в Музеї сучасного мистецтва CAPC у місті Бордо (CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux). Кураторками виставки були Сара Мартінетті та Марія Матушкевич, проєкт архітектури створив Олівер Ґютальс, звукову інсталяцію підготував Ченґіз Артляп, художній графічний проєкт публікації виконала Люсіль Бійо.

 

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Wernisaż „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”Wernisaż i premiera filmu
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Spacer po wystawie z Adamem SzymczykiemAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa