STO – upadek ruchu oświatowego
Nowe ruchy społeczne

W ramach pierwszego spotkania z drugiej serii seminariów „Nowe ruchy społeczne” organizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przez Zespół Analizy Ruchów Społecznych, Marcin Frybes i Marek Kunicki-Goldfinger, autorzy badania zrealizowanego w 2008 roku metodą interwencji socjologicznej, odpowiedzą na pytanie jak przebiegała ewolucja STO czyli ruchu, powstałego przed 1989 rokiem i który doprowadził do powstania ponad 100 „społecznych” szkół podstawowych i licealnych w całej Polsce.

Dyskusja na temat instytucjonalizacji ruchu, będzie opierać się o wyniki badania zrealizowanego z udziałem przedstawicieli 27 miejscowości, w których działają placówki STO.

Specjalnie stworzone grupy działaczy, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół STO skonfrontowano z rzeczywistymi i potencjalnymi partnerami lub przeciwnikami ruchu wywodzącymi się ze środowisk oświatowych, z administracji samorządowej i rządowej, związków zawodowych, z partii politycznych. Interlokutorami grup były także osoby związane symbolicznie i faktycznie z początkową fazą ruchu STO. Więcej informacji o badaniu można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie www.badanie.sto.org.pl. Wstępne wyniki zostały opublikowano drukiem w numerze 9/2009 pisma „Edukacja i Dialog”.

Pytania, które chcą przedstawić badacze ruchu STO odnoszą się do samego ruchu i jego ewolucji, widzianej w perspektywie postępującej instytucjonalizacji: jak dalece dzisiejsza formuła edukacji w placówkach STO odpowiada początkowym celom ówczesnego ruchu oświatowego? Przedmiotem refleksji będzie także kwestia zaangażowania i dystansu badaczy posługujących się metodą interwencji socjologicznej. Marcin Frybes, mający za sobą doświadczenie badań tą metodą w różnych krajach będzie mówił o jej pewnych rygorach metodologicznych. Z kolei historyk, Marek Kunicki-Goldfinger, blisko związany od samego początku z ruchem STO, przedstawi dylematy towarzyszące łączeniu roli działacza i badacza.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: