Stypendium im. Bogny Olszewskiej

  • Stypendium im. Bogny Olszewskiej

    Na zdjęciu sportretowana jest Bogna Olszewska w towarzystwie czterech kobiet. Kobiety stoją tyłem, patrząc na obraz, który pokazuje im Bogna.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej. Kontynuując misję Bogny Olszewskiej rodzina, przyjaciele i pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powołują stypendium, którego benificjentkami i beneficjentami będą młode osoby zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem. 

Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach. Na program stypendium będzie się składał staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum.

W rozstrzygnięciu konkursu oraz tworzeniu programu stażowego Fundację Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspierają przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Otwarte Drzwi, Fundacji SYNAPSIS, Grupy Pedagogiki i Animacji Praga Północ, TR Warszawa, Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autorem filmu jest Daniel Kotowski.

Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej

Fundacja Nieograniczona działa na rzecz edukacji i dialogu społecznego, wyrównywania szans oraz upowszechniania wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie czy zawodowo, mniejszości seksualnych i etnicznych. Prowadzi działania na rzecz poszanowania praw i swobód obywatelskich, różnorodności i tolerancji. Wspiera idee społeczne, które czynią nasz świat lepszym miejscem do życia. Fundacja Nieograniczona stoi zawsze po stronie miłości.
www.nieograniczona.org
 

Rada Programowa

Fundacja Kultury Bez Barier

Fundacja Kultury Bez Barier już od prawie 10 lat podejmuje działania na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomym i niesłyszącym). Przygotowujemy audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, które służą budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego, gotowego przełamywać stereotypy i burzyć bariery. Marzenie o dostępności spełnia się na naszych oczach, każdego dnia, przez kolejne projekty.
www.kulturabezbarier.org

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego. Od ponad 20 lat wspiera osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów – dotychczas udzieliła pomocy ponad 70 tys. osób: dzieciom i młodzieży, osobom z niepełnosprawnością, doświadczającym bezdomności, bezrobocia, biedy, borykającym się z problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Prowadzi 15 ośrodków - w każdym z nich wypracowuje nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej.
www.otwartedrzwi.pl

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat zmienia świat dla ludzi z autyzmem. Jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem. Prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej 2 roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe.
www.synapsis.org.pl

Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ

Stowarzyszenie GPAS Praga Północ, istniejące od lat 90., jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zawiązanych przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczanych i marginalizowanych społecznie. Swoje działania prowadzimy poza lokalem, bezpośrednio na ulicy, podwórku, bramie, klatce schodowej oraz w przestrzeni społecznej miasta. Nasza praca opiera się przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu i wypracowywaniu dobrej, partnerskiej relacji z dzieckiem. Jesteśmy pedagogami którzy wychowują ulicę!
www.gpaspraga.org.pl

TR Warszawa

Misją TR Warszawa jest tworzenie współczesnego języka teatralnego, nowatorskich form artystycznego wyrazu i innowacyjnych technik aktorskich, reżyserskich i dramaturgicznych. Celem teatru jest poszerzanie przestrzeni dialogu społecznego poprzez poruszanie tematów tabu i prezentowanie różnorodnych, przełamujących stereotypy punktów widzenia i sposobów interpretacji rzeczywistości. TR Warszawa kładzie szczególny nacisk na edukację artystyczną oraz na likwidowanie barier w dostępie do sztuki dla różnych grup społecznych.
www.trwarszawa.pl

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki to instytucja, której misją jest popularyzacja sztuki współczesnej jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Organizuje wystawy czasowe prezentujące dzieła wybitnych artystów polskich i zagranicznych, gromadzi kolekcję, sprawuje merytoryczną i organizacją opiekę ekspozycji w Pawilonie Polskim w Wenecji na Biennale Sztuki i Biennale Architektury. Prowadzi też działalność edukacyjną kierowaną do dzieci, młodzieży i widzów dorosłych, publikuje książki o sztuce współczesnej, gromadzi informacje na temat polskiego życia artystycznego po 1945 roku. Wspiera młodych artystów prowadząc Miejsce Projektów Zachęty oraz organizując, we współpracy z Deutsche Bank Polska, konkurs i wystawę Spojrzenia.
zacheta.art.pl
 

 


 

Zobacz także: