POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!
GŁÓWNY SPECJALISTA/ GŁÓWNA SPECJALISTKA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  • POSZUKIWANY, POSZUKIWANA!

    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1970

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych (nr ref. DO/P/18/2024)

 

Co oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9500 zł brutto,
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy)
• wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
• praca prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy
• dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
• możliwość realizacji własnych pomysłów w zakresie współpracy z firmą zewnętrzną - stawiamy na kreatywne rozwiązania
• pakiet medyczny (pakiet podstawowy dla pracownika dofinansowany przez Pracodawcę),
• po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
• zniżka w prowadzonym przez podmiot sklepie na książki i katalogi, pocztówki, plakaty do wystaw,
• możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
• panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
• zasady współpracy w oparciu o Porozumienie bez przemocy oraz system ewaluacji rocznej i półrocznych planów zadaniowo-rozwojowych,
• mówimy sobie po imieniu.

Twój zakres obowiązków:
• opracowanie planu zamówień, aktualizacja i prowadzenie rejestru zamówień MSN,
• przygotowanie projektu Regulaminu udzielania zamówień w MSN oraz koordynowanie prac związanych opiniowaniem projektu, jego zatwierdzeniem i przyjęciem do stosowania w MSN,
• przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą PZP lub Regulaminem udzielania zamówień w MSN, organizacja procesu, przeprowadzanie i kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych i regulaminowych w tym kulturalnych pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych,
• weryfikacja wniosków zakupowych w Aplikacjach MSN, składanych przez pracowników oraz prowadzenie rejestru wniosków,
• weryfikowanie wniosku zamówienia wraz z załącznikami, w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień oraz zatwierdzanie wniosków zakupowych w Aplikacji MSN,
• przeprowadzanie wstępnych konsultacji rynkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowywanie analizy potrzeb i wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przeprowadzanie badania rynku w celu weryfikacji wartości szacunkowej zamówienia,
• koordynowanie i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych w postępowaniach przetargowych zleconych przez struktury MSN do realizacji zgodnie z kompletacjami na stanowisku,
• przygotowanie projektów decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej wraz z indywidualnym zakresem członków komisji,
• odpowiedzialność za bieżące i zgodne z obowiązującym prawem prowadzenie dokumentacji realizowanych postępowanie o udzielenie zamówienia,
• sporządzenie niezbędnych dokumentów inicjujących rozpoczęcie procedury przetargowej, w tym wniosku zamówienia o przeprowadzenie postępowania wraz z załącznikami,
• weryfikowanie dokumentacji przetargowej na etapie przygotowania i realizacji postępowania,
• aktywne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych/sądów konkursowych, w razie powołania i sumienne wykonywanie powierzonych indywidualnym zakresem czynności,
• przygotowywanie projektów/wzorów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności: specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, protokołów postępowań, notatek,
• odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji realizowanych postępowanie o udzielenie zamówienia, a w szczególności czuwanie nad prawidłowością sporządzonych dokumentów umów przedkładanych do podpisu Dyrektora MSN pod kątem zgodności z treścią oferty najkorzystniejszej i projektem umowy,
• przekazywanie zgodne z obowiązującym prawem dokumentów (ogłoszenia, SWZ, inne) do publikacji odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej MSN, platformie Zamawiającego,
• sprawdzanie ofert pod kątem formalno-prawnym, wyliczeń rachunkowych, zgodności projektu umów z ofertami,
• prowadzenie korespondencji z wykonawcą oraz rzetelne jej dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• zgodnie z obowiązującym prawem dokonywanie zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przygotowanie wniosku do księgowość MSN o dokonanie zwrotu wadium na konto wykonawcy,
• odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie do Archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• udostępnianie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do wyglądu zainteresowanym osobą na podstawie ich wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o zagrożeniach występujących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia oraz o stanie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia
• identyfikowanie ryzyk związanych z przygotowywanymi i prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia, podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji,
• rzetelne przygotowanie danych do celów planowania i sprawozdawczości związanych z realizowanymi zadaniami,
• podejmowanie inicjatyw w zakresie przedsięwzięć służących poprawie przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych w MSN,
• inicjowanie i prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie poprawy przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych w tym szkolenie pracowników MSN zgodnie z kompetencjami na stanowisku,
• współpraca ze strukturami MSN w zakresie właściwej realizacji procesu przygotowania i realizacji postępowania,
• opracowywanie projektu stanowisk oraz reprezentowanie MSN w postępowaniach odwoławczych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• przygotowanie analiz i oceny wspierających procesy decyzyjne w Dziale Operacyjnym,
• opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
• sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby MSN,
• wsparcie przy prowadzeniu rejestru umów ubezpieczenia oraz odpowiedzialność za terminowe zawieranie umów ubezpieczenia na rzecz MSN,
• nadawanie dostępów do Platformy zakupowej pracownikom MSN, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z funkcji pełnionej w postępowaniu oraz wsparcie merytoryczne w zakresie funkcjonalności Platformy,
• wprowadzanie danych do systemu miasta st. Warszawy oraz odpowiedzialność za terminowe prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez MSN,
• realizacja powierzonych zadań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień w MSN, w tym prowadzenie działań służących zapewnieniu prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów wynikających z ww. Regulaminu,
• czynny udział w pracach zespołów zadaniowych Działu Operacyjnego (szacowanie kosztów, przygotowywanie odpowiedzi dla MKIDN oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w zw. z bieżącymi zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi stosowanych procedur, ponoszonych kosztów i wydatków),
• wsparcie realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
• ocena procesu przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych MSN w zakresie wiedzy merytorycznej,
• prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczeń finansowych realizowanych zadań(konsultowanie umów z ekspertami, prawnikami i Działem Księgowym w zakresie prawidłowości prawno-finansowej, zbieranie niezbędnych podpisów, opisywanie otrzymanych faktur i rachunków, kontrolowanie obiegu dokumentów i monitorowanie terminowości płatności, archiwizacja, itp.).

Zadania pomocnicze okresowe
• koordynowanie ubezpieczeń majątkowych z brokerem MSN,
• prowadzenie szkoleń zamówieniowych dla pracowników .

Nasze wymagania:
● Wykształcenie wyższe - (kierunki techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe lub dyplom kończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
● przynajmniej 7 lat doświadczenia zawodowe w obszarze pokrewnym do zadań realizowanych na prezentowanym stanowisku potwierdzone dokumentami,
● minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań powyżej 130 000,00 zł,
● biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych,
● mile widziana znajomość Prawa Budowlanego,
● dobrej znajomości obsługi programu Excel,
● zdolności organizacyjnych,
● umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
● komunikatywności, wysokiej samodzielności, dokładności i rzetelności.

Jak aplikować?
CV w języku polskim prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego po linkiem:

Link do systemu eRecruiter - TUTAJ


Na aplikacje czekamy do 14.07.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dbamy o równe szanse na etapie procesu rekrutacyjnego, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe potrzeby w czasie procesu - poinformuj nas o nich przy składaniu aplikacji bądź w trakcie rozmowy telefonicznej.