Nowe dzieła w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej

  • Zdjęcie pracy Marioli Przyjemskiej „Flowers and Ass\

    Mariola Przyjemska, „Flowers and Ass" (z cyklu „Obrazy mistyczne"), 1988

W 2023 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach zadania Rozbudowa Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2023 – do kolekcji MSN-u zakupiono dwa dzieła sztuki autorstwa Marioli Przyjemskiej.

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozbudowywana jest w dwóch obszarach: w relacji do historycznych awangardowych tradycji artystycznych 2 poł. XX w. oraz do nowych tendencji artystycznych, właściwych dla sztuki naszych czasów i wpisujących się w debaty na temat współczesności. Zbiór ten służy kształtowaniu przestrzeni do dialogu, budowania znaczeń i analizy zjawisk zarówno z obszaru sztuki, jak i innych dyscyplin związanych z kulturą współczesną, przede wszystkim nauk społecznych.

W roku 2023 ro kolekcji pozyskano dzieła autorstwa Marioli Przyjemskiej:
Flowers and Ass (z cyklu Obrazy mistyczne), 1988, farba olejna na płótnie
Bez tytułu (z cyklu Obrazy mistyczne), 1988, farba olejna na płótnie

Wybór nowych prac do kolekcji wiąże się z edukacyjnym wymiarem działalności instytucji. Muzeum koncentruje się na budowaniu zbioru znaczących dzieł twórców sztuki współczesnej, który wyraża różnorodność mediów i artystycznych postaw. Tym samym obrazuje on dynamikę uczestnictwa artystów w życiu społecznym, obiegu informacji i rozwoju technologii naszych czasów. Jednym z głównych zadań towarzyszących budowie kolekcji jest naukowe opracowanie i wpisanie dziedzictwa wybitnych polskich twórców XX i XXI w. w międzynarodowy kanon.