Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą | Kulturalny przedszkolak
Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych dla uczniów i uczennic

 • Zdjęcie. Dzieci na wystawie słuchają edukatorki. W tle obrazy i rzeźby.

Chcesz odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie razem ze swoją klasą? W ramach programu"Klasa w Warszawie, Warszawa z Klasą" możesz wykorzystać dofinansowanie na wizytę na naszych wystawach oraz towarzyszące im warsztaty artystyczne i lekcje muzealne. 

W ramach programu “Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą” lub “Kulturalny przedszkolak” mogą być sfinansowane warsztaty artystyczne towarzyszące wystawie Marii Prymaczenko oraz warsztaty integracyjno-artystyczne “Szkoła w Parku”.

Jeśli Twoja szkoła chciałaby skorzystać z warsztatów w ramach dofinansowania z programu “Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą”, napisz do nas na adres szkola@artmuseum.pl lub zadzwoń 535 000 761 (dni powszednie 9:00-17:00)


“Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą” to projekt dofinansowania udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych.

 


Cele projektu

 1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
 2. Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą.
 3. Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym Warszawy.
 4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
 5. Wsparcie działalności dydaktycznej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej realizowanej przez szkoły.
 6. Uatrakcyjnienie oferty zajęć wspierających rozwój talentów i zainteresowań uczniów.

 

Zasady organizacji wyjść

 1. Środki na realizację projektu przekazane zostaną do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
 2. Zajęcia realizowane w ramach projektu odbywać się będą poza szkołą (teatry, kina, muzea, domy kultury, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, obiekty sportowe i inne).
 3. Ze względów organizacyjnych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość organizacji zajęć, warsztatów, spektakli, pokazów itp. na terenie szkoły.
 4. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wydatkowania środków poza Warszawą. Warunkiem realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia jest uzasadniona korzyść edukacyjno-wychowawcza dla uczniów. Tego rodzaju sytuacje powinny mieć charakter wyłącznie incydentalny i wymagają uzgodnieniu z wydziałami oświaty w dzielnicach i Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
 5. W przypadku organizacji wyjść do teatrów (lub innych instytucji kultury) możliwa jest wcześniejsza rezerwacja biletów.
 6. Środki przeznaczone na realizację projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” nie mogą być wydatkowane na noclegi, wyżywienie i transport oraz zakup biletów otwartych (vouczery).
 7. W przypadku nieobecności ucznia podczas wyjścia/wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” fundusze przewidziane na uczestnika pozostaną w budżecie szkoły przeznaczonym na realizację projektu.
 8. Przy wyborze oferty należy się również kierować opinią całego środowiska szkolnego: uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.  

 

Wydatkowanie środków

 1. Środki przeznaczone na realizację projektu zostały naliczone w oparciu o liczbę uczniów warszawskich szkół.
 2. Dzielnice otrzymają środki na realizację projektu do końca roku kalendarzowego.
 3. O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, wychowawcami poszczególnych klas oraz radą rodziców.
 4. Środki, które nie zostaną wydatkowane do końca roku szkolnego mogą zostać wykorzystane do końca roku budżetowego, tj. od września do grudnia (II semestr kolejnego roku szkolnego).
 5. Środki na realizację projektu przyznane na dany rok budżetowy mogą być wydatkowane wyłącznie w tym roku budżetowym.
 6. Szkoła nie może przekazać niewykorzystanych środków na inne cele.
 7. W przypadku nauczycieli – opiekunów grup rekomenduje się zapewnienie jednej bezpłatnej wejściówki na grupę 15 uczniów.

 

Kulturalny przedszkolak

Dodatkowo m.st. Warszawa uruchomiło nowy projekt „Kulturalny przedszkolak”, ukierunkowany na przygotowanie młodszych dzieci na obcowanie z kulturą. W ramach tego projektu miejskie przedszkola, a także szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne, także otrzymają do dyspozycji 50 zł na każde dziecko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach realizowanych poza przedszkolem/szkołą takich jak wyjścia do kin, teatrów a także wydarzeniach organizowanych na terenie placówki np. koncerty, spotkania z artystami itp.

Środki na realizację obydwu projektów przekazane zostaną do planu wydatków placówek a naliczona kwota dotyczyć będzie całego roku budżetowego.
 

Zobacz także: