Dear Future
Wystawa organizowana przez Staromiejski Dom Kultury

  • Dear Future

MSN i SDK „Słonecznik” zapraszają na wystawę „Dear Future”, której są partnerami. Wystawę przygotowały Anita Nemet i Yulia Krivich. Biorą w niej udział: Fantastic Little Splash, atelienormalno, Danylo Halkin , Maria Matiashova, Nazar Furyk , Anna Manankina, Vasyl Lyakh, Podróżnych Ugościć (Izabela Wilk), SDK Słonecznik (Kaja Kusztra), Mateusz Kowalczyk.

Droga Przyszłości!

Piszemy do Ciebie, aby wspólnie zastanowić się, kim możesz być. Nasz świat znów pogrążył się w nowych-starych kryzysach i wojnach. Dopóki rosyjskie rakiety będą spadać na ukraińską ziemię, dla nas, ukraińskich pracowniczek i pracowników kultury oraz polskich sojuszniczek i sojuszników, pozostajesz niepewna.

Zastanawiamy się nad fundamentalnymi zmianami, jakie zaszły w otaczającej nas rzeczywistości od początku 2022 roku. Każda praktyka kuratorska czy wystawiennicza banalizuje się w obliczu ostrzałów, tortur, masowych deportacji i niezliczonych zbrodni wojennych, które Rosja codziennie dokonuje w Ukrainie. Pytamy w jaki sposób zmieniły się sposoby komunikacji między społecznościami i państwami? Jaką rolę w tym procesie odgrywa sztuka i kultura? Co w tej sytuacji jest bardziej potrzebne: reakcja czy wykalkulowany dystans? Jaką sztukę tworzyć w czasie wojny i czy w ogóle ją tworzyć? Jeśli tak, to o czym?

“Dear Future” to próba poradzenia sobie z tym, co dzieje się dziś. Myślenie o przyszłości to terapeutyczny zabieg, który ma pomóc w radzeniu sobie tu i teraz. Nieznane jest przesycone mrokiem, ale też, jak chciała Rebecca Solnit, nadzieją i uporem. Opisujemy ten stan pisząc “List do Przyszłości”, a wystawa w przestrzeni publicznej to “wiadomość w butelce”.

“Dear Future” to prezentacja fotografii na nośnikach reklamowych zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej, na małych ekranach w tramwajach i wielkoformatowych ekranach w metrze. Prace artystek, artystów i kolektywów ilustrują zestaw zagadnień, których nie sposób pominąć w dzisiejszych dyskusjach - traumatyczna pamięć, informacja, reakcja społeczna, dynamiczne zmiany znaczeń symbolicznych. W świetle dzisiejszych wydarzeń polska i ukraińska scena artystyczna staje przed kolejnym wyzwaniem i nową falą solidarności. Wszystko to dzieje się na ulicach Warszawy, miasta, które doświadczyło okropności wojennego zniszczenia niespełna osiemdziesiąt lat temu.

 

Organizatorzy: Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury, Centrum Mieroszewskiego
Partnerzy: MSN w Warszawie, SDK Słonecznik, ZAiKS, Galeria Studio, HOP, Syrena Real Estate, PineBridge Benson Elliot, PURO Hotels
strona internetowa wystawy: https://sdk.pl/galeria/dear-future/

• • •

Дороге майбутнє
16.01-29.01.2023
Кураторки: Аніта Немет, Юлія Кривич
Художниці та художники: Fantastic Little Splash, atelienormalno, Данило Галкін, Марія Матяшова, Назар Фурик, Анна Мананкіна, Василь Лях, Podróżnych Ugościć (Ізабела Вільк), SDK Słonecznik (Kaja Kusztra), Матеуш Ковальчик
Організатори: галерея Промоційна, Староміський будинок культури, Центр Мєрошевського
Партнери: MSN у Варшаві, SDK Słonecznik, ZAiKS, Galeria Studio, HOP, Syrena Real Estate, PineBridge Benson Elliot, PURO Hotels
сайт виставки: https://sdk.pl/galeria/dear-future/

Дороге, майбутнє!
Ми пишемо тобі, щоби разом поміркувати, яким ти можеш бути. Наш світ знову поринув у нові-старі кризи та війни. Поки російські ракети падають на українську землю, для нас, українських працівниць та працівників культури і польських союзників, ти залишаєшся непевним.
Ми розмірковуємо про фундаментальні зміни, які відбулися в дійсності навколо нас від початку 2022 року. Будь-яка кураторська чи виставкова практика стає тривіальною на тлі обстрілів, тортур, масових депортацій і незліченних воєнних злочинів, які Росія чинить в Україні щодня. Постають питання про те, як змінилися способи спілкування між громадами та країнами і яку роль у цьому процесі відіграють мистецтво та культура. Що більше потрібно в цій ситуації: реакція чи осмислена відчуженість? Чи мистецтво може бути творене під час війни і якщо так, то які теми воно може або має підіймати?
«Дороге майбутнє» - це спроба впоратися з реальністю сьогодення. Думки про майбутнє - це терапевтична процедура, яка допомагає порадити собі з тим, що відбувається тут і зараз. Невідоме сповнене темряви, але також, як хотіла Ребекка Солніт, надії та стійкості. Ми описуємо цей стан, пишучи «Лист до майбутнього», а виставка в публічному просторі - це «послання в пляшці».
«Дороге майбутнє» - це виставка фотографій, живописних творів та медіа арту на рекламних носіях, розташованих у міському просторі, на маленьких екранах у трамваях та на широкоформатних екранах у метро. Роботи митців, мисткинь та колективів ілюструють низку питань, які неможливо оминути в сучасних дискусіях - травматичну пам’ять, інформацію, соціальну реакцію, динамічні зміни символічних значень. У світлі сьогоднішніх подій польська та українська мистецька сцена опинилися перед черговим викликом і новою хвилею солідарності. Усе це відбувається на вулицях Варшави - міста, яке майже вісімдесят років тому пережило жахи воєнних руйнувань.

Zobacz także: