1. edycja Stypendium im. Bogny Olszewskiej - ogłoszenie wyników

  • 1. edycja Stypendium im. Bogny Olszewskiej - ogłoszenie wyników

    Na zdjęciu Rafał Lis, laureat 1. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Fot. Marcin Pietrusza

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Fundacja Nieograniczona mają przyjemność ogłosić, że laureatem 1. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej został Rafał Lis z Lublina.

Nagrodą w konkursie stypendialnym jest trzymiesięczny, płatny staż w Muzeum, połączony z bogatym programem wizyt studyjnych w organizacjach partnerskich oraz możliwość współtworzenia Muzeum Dostępnego, czyli programu instytucji skierowanego do osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym.

Rafał Lis (ur. 1991) jest historykiem sztuki, animatorem i społecznikiem. W listopadzie 2017 roku objął nowo utworzone stanowisko koordynatora dostępności w Galerii Labirynt w Lublinie. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Dynamicznie i konsekwentnie rozwija programy dostępnościowe w Galerii Labirynt, jednocześnie wspierając inne organizacje kultury w mieście, które również otwierają się na działania na rzecz grup dotychczas wykluczanych.

Rafał Lis współpracuje z wieloma organizacjami kultury, m.in. z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Teren Otwarty, Europejską Fundacją Kultury Miejskiej, Brain Damage Gallery czy Warsztatami Kultury w Lublinie. Jest członkiem międzynarodowej grupy animatorów „Actors of Urban Change”.

Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.

Nagrodę przyznało jury w składzie: Elżbieta Olszewska i Tomasz Janyst (Fundacja Nieograniczona), Sebastian Cichocki i Marta Skowrońska-Markiewicz (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Daniel Kotowski (niezależny edukator), Aleksandra Sztajerwald (reprezentująca Fundację SYNAPSIS), Paulina Gul (Fundacja Kultury Bez Barier), Andrzej Orłowski (Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ), Anna Rochowska (TR Warszawa), Wiktoria Rutkowska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi).

Koordynacja: Marta Maliszewska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej

Fundacja Nieograniczona działa na rzecz edukacji i dialogu społecznego, wyrównywania szans oraz upowszechniania wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie czy zawodowo, mniejszości seksualnych i etnicznych.
www.nieograniczona.org

Rada Programowa

Fundacja Kultury Bez Barier

Fundacja Kultury Bez Barier już od prawie 10 lat podejmuje działania na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomym i niesłyszącym). Przygotowujemy audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw.
www.kulturabezbarier.org

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego. Od ponad 20 lat wspiera osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów – dotychczas udzieliła pomocy ponad 70 tys. osób: dzieciom i młodzieży, osobom z niepełnosprawnością, doświadczającym bezdomności, bezrobocia, biedy, borykającym się z problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi.
www.otwartedrzwi.pl

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat zmienia świat dla ludzi z autyzmem. Jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem.
www.synapsis.org.pl

Grupa Artystów Głuchych

GAG jest grupą nieformalną, grupą artystyczną skupiającą ok. 20 pasjonatów sztuki – artystów głuchych, słabosłyszących, których łączy wspólna pasja i życie w Świecie Ciszy.
www.gag.art.pl

Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ

Stowarzyszenie GPAS Praga Północ, istniejące od lat 90., jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zawiązanych przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczanych i marginalizowanych społecznie.
www.gpaspraga.org.pl

TR Warszawa

Misją TR Warszawa jest tworzenie współczesnego języka teatralnego, nowatorskich form artystycznego wyrazu i innowacyjnych technik aktorskich, reżyserskich i dramaturgicznych. TR Warszawa kładzie szczególny nacisk na edukację artystyczną oraz na likwidowanie barier w dostępie do sztuki dla różnych grup społecznych.
www.trwarszawa.pl

Zobacz także: