Gdzie kończy się Zachód?
Seminarium z Claire Bishop

  • Gdzie kończy się Zachód?

    Olga Chernysheva, Second life, 2001

Seminarium „Gdzie kończy się Zachód?” – organizowane we współpracy z Claire Bishop w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniach 18 i 19 marca 2010 – jest wkładem Muzeum w międzynarodowy projekt badawczy „Former West” („Były Zachód”).

Pierwsze seminarium z tego cyklu, zatytułowane „1968–1989”, odbyło się w Warszawie półtora roku temu, a książka zbierająca teksty i dyskusje o tych dwóch momentach zwrotnych w polityce i sztuce otwiera serię wydawniczą Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Projekt „Former West”, poruszając kwestie nowych konfiguracji w Europie po przełomie roku 1989, dał impuls do badań poświęconych rozwojowi sztuk wizualnych w byłym Związku Radzieckim.

Dla przekształcania się Zachodu w „były Zachód” znaczący wydaje się fakt, iż mimo rosnącego zainteresowania, z jakim spotyka się tam sztuka obszaru postsowieckiego, praktyki artystyczne tego regionu wciąż nie są w adekwatny sposób opisane. Język sztuki zachodniej zdaje się niewystarczający i – tak samo jak podział na „Wschod” i „Zachod” – zdezaktualizowany i niedostosowany do opisu przemian i nowych zjawisk. Jednocześnie, po przełomach roku 1989 i 1991 (rozpad ZSRR), wśród wschodnioeuropejskich artystów można zauważyć tendencję do przyjmowania jednej z dwu przeciwstawnych postaw: zdecydowanej akceptacji Zachodu i „naturalnej doń przynależności” lub całkowitego oddzielenia się od niego, a nawet odrzucenia zachodnich modeli.

W tym kontekście fenomen sztuki rosyjskiej lat €˜90. i ’00. wydaje się niezwykle istotny. Pomimo dominującego (często wręcz kolonialnego) charakteru kultury zachodniej, sztuka rosyjska rzadko przyjmowała zachodnie wzorce, najczęściej przechodząc wobec nich obojętnie, adoptując je tylko w czysto technicznym i lokalnym sensie lub zdecydowanie je odrzucając. Sztuka z byłego Związku Radzieckiego zdaje się być zupełnie osobna: nie poddaje się klasyfikacjom i mimo, że geograficznie nieodległa, pozostaje nieznana i pewien sposób niedostępna.

Celem seminarium jest zbadanie współczesnych zjawisk artystycznych na obszarze byłego Związku Radzieckiego i próba wypracowania alternatywy dla tego, co – bardzo generalizując – określa się mianem sztuki „byłego Wschodu”. Seminarium ma też pokazać złożoność i stopniowalność opozycji „Wschód-Zachód”, która stoi w centrum zainteresowania projektu „Former West” i którą będziemy krytykować, komplikować i rozszerzać. Będziemy także badać granice i ograniczenia totalizującego dzisiejsze myślenie pojęcia „Zachodu” i jego słownika. Chcemy zająć się tymi aspektami współczesnej sztuki wizualnej oraz dyskursu, których „Zachód” nie jest w stanie właściwie opisać w ramach istniejących terminologii. W tym sensie seminarium wprowadza kontrapunkt w badania „byłych” – i Wschodu, i Zachodu.

Dwudniowe seminarium „Gdzie kończy się Zachód?” obejmie cztery sesje tematyczne, poświęcone rosyjskiej scenie artystycznej od początku lat 90.:

praktyki – wprowadzenie w najbardziej znaczące praktyki artystyczne, które ukształtowały rosyjską sztukę postransformacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów między twórcami (współczesnej oraz historycznej sceny artystycznej)

wystawy – studia przypadku poświęcone kluczowym wystawom, mające na celu przypisanie odniesień, strategii artystycznych oraz estetyk wspólnych „byłemu” Wschodowi i „byłemu” Zachodowi

instytucje – opisanie najważniejszych przestrzeni tworzonych i prowadzonych przez artystów, centrów sztuki, czasopism i fundacji oraz odpowiedź na pytanie , jak i dlaczego instytucje te tak znacznie zmieniły się od wczesnych lat 90.

dyskursy – analiza kluczowych idei, teorii i ram krytycznych, które ukształtowały samowiedzę rosyjskiej sztuki wizualnej. Główne zagadnienia seminarium to:

„wzajemne projekcje”: jak rosyjscy artyści i kuratorzy postrzegają Zachód i w jaki sposób najważniejsze wystawy w europejskich instytucjach (wschodnich i zachodnich) przedstawiają Związek Radziecki od początku lat 90.

korzenie i spuścizna awangardy (rozwinięcie tematów poruszonych na tegorocznej konferencji „Former West” w Van Abbemuseum) – z perspektywy artystów rosyjskich i ich stosunku do tej historii.

źródła ambiwalentnych postaw: między akceptacją i identyfikacją a całkowitym odrzuceniem „Zachodu”.


W seminarium udział wezmą : Boris Groys, Ekaterina Degot, Viktor Misiano, Keti Chukhrov, David Riff, Alexei Penzin, Ilya Budraitskis, Edit Andras, Inke Arns, Sarah Wilson, Tomas Pospiszyl, Olga Briukhovetska, Nadim Samman, Maciej Gdula.

Projekt zrealizowany w ramach FORMER WEST, projektu edukacyjnego, wydawniczego i wystawienniczego (2008–2013), zainicjowanego i zorganizowanego przez BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, Holandia, i wspartego przez Mondriaan Foundation, EU Culture Programme, European Cultural Foundation, i Miasto Utrecht. wiecej informacji: www.formerwest.org.


 

Czwartek 18 marca

09.45 Wprowadzenie: Joanna Mytkowska i Marta Dziewańska
Sesja 1: Gdzie kończy się Zachód?

Prowadzenie: Claire Bishop
10.00 Boris Groys (wykład wprowadzający) €˜Powtórka z rewolucji: z rewizytą u rosyjskiej awangardy’
11.15 przerwa na kawę
11.30 David Riff: €˜Autonomia w sztuce rosyjskiej’
12.00 Ekaterina Degot: €˜Sztuka rosyjska: kulturowy wyjątek?’
12.30 Dyskusja panelowa o rosyjskiej sztuce w międzynarodowym kontekście (Boris Groys, Ekaterina Degot, David Riff) prowadzenie: Claire Bishop
13.15 Lunch

Sesja 2 : Dyskusja panelowa: Post-Sowietyzm/Post-kolonializmProwadzenie: Maciej Gdula
14.30 Krótkie prezentacje i dyskusja panelowa:
Alexei Penzin: €˜Po szoku. W stronę genealogii postsowieckiej podmiotowosci’
Olga Bryukhovetska: €˜Martwe pole kondycji postsowieckiej’
Keti Chukhrov: €˜Wielość Zachodów oraz ich komunistyczny "Inny"’

16.30 przerwa

16.45 Olga Chernysheva, pokaz filmu i dyskusja
18.00 Zamknięcie pierwszej części seminarium i promocja książki „1968 1989: Momenty zwrotne w polityce i sztuce”

Piatek 19 marca

Sesja 3: Praktyki artystyczne, wystawy i instytucje

Prowadzenie: Claire Bishop
10.00 Sarah Wilson: €˜Olga Chernysheva: Czułość i zagrożenie’
10.30 Ilya Budraitskis: €˜Odwrócić historię: rosyjska polityka i sztuka polityczna w latach 1990, 2000 i później’
11.00 przerwa na kawę
11.15 Nadim Samman: €˜W stronę Zachodu!’
11.45 Viktor Misiano [tbc]
12.30 Dyskusja


13.00 Lunch

Sesja 4 : Kontakty z Europą Wschodnią
Prowadzenie: Joanna Mytkowska
14.15 Tomas Pospiszyl: €˜Odrodzenie narodowe a awangarda w Europie Wschodniej’
14.45 Edit Andras: €˜Publiczne pomniki w zmieniających sie społeczeństwach’
15.15 Inke Arns: €˜Awangarda we wstecznym lusterku: Od utopii poddanej ogólnej podejrzliwości do nowego pojęcia utopii. O zmianie paradygmatu artystycznej recepcji awangardy w Europie Wschodniej od lat 80. XX wieku do chwili obecnej’

15.45 przerwa

16.00 Lucy McKenzie, Paulina Ołowska, €˜Pełnia księżyca’, 2000 (pokaz filmu)
17.00 Dyskusja
17.30 Zamknięcie seminarium

Zobacz także: