Szkoła w Muzeum – Wiek półcienia

Szkoła w Muzeum – Wiek półcienia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w zdalnych lekcjach muzealnych związanych z poruszanymi na wystawie tematami.


Zachęcamy do bezpiecznego zwiedzania uśpionej do niedawna wystawy „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany”, na której prezentujemy prace artystyczne z ostatnich pięciu dekad, bazujące na obserwacji i wizualizacji przemian zachodzących na kuli ziemskiej.

W związku z obowiązującymi zaleceniem MKiDN o zawieszeniu działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego zespół Użyj Muzeum zaprasza od 27 kwietnia grupy zorganizowane do udziału w lekcjach prowadzonych zdalnie. Opiekunowie grupy po potwierdzeniu zapisu zostaną poinformowani o adresie i numerze lekcji w aplikacji ZOOM.

 

TEMATY DLA SZKÓŁ:

 

Przedszkola

 

SZTUKA POD NOGAMI

Ziemia, którą mamy pod stopami, kryje w sobie wiele sekretów. Podczas oglądania wystawy Wiek półcienia udamy się w podróż, którą poprowadzą artyści. Tematami i materiałem ich dzieł bywają elementy, które wcale nie kojarzą się ze sztuką. Zobaczymy, w jakiej roli występują tu kamienie, co można stworzyć przy pomocy wody, powietrza czy lodu oraz jak artyści współpracują z innymi istotami, by stworzyć wspólne dzieła. Będziemy przyglądać się tym pracom, ćwicząc uważność na to, co nas otacza.

Koncepcja warsztatów uwzględnia cele z podstawy programowej dotyczące emocjonalnego oraz poznawczego obszaru rozwoju: dziecko dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie. 

Szkoły podstawowe, klasy 1-3


ŻYJEMY NA ZIEMI

Ziemia to wspólny dom, nie tylko ludzi, ale też wielu innych istot. Mimo że możemy dziś obejrzeć wiele obrazów przedstawiających kulę ziemską, nie jest łatwo dowiedzieć się, co dzieje się w różnych jej zakamarkach. Pomogą nam w tym artyści, którzy od lat zajmują się sztuką ziemi. Spróbujemy zobaczyć, co poprzez ich dzieła Ziemia mówi nam o swojej przeszłości i przyszłości. Zastanowimy się, jak uważnie obserwować nasz wspólny dom, kto i na jakich zasadach go zamieszkuje oraz jak możemy razem o niego dbać.

Koncepcja warsztatów uwzględnia cele z podstawy programowej dotyczące rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów, kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Szkoły podstawowe, klasy 4-6

 

WSPÓLNOTA MIĘDZYGATUNKOWA

Czy istnieje język, którym można się porozumieć z innymi gatunkami zwierząt, roślin, a może nawet z kamieniami lub skałami? Przyjrzymy się eksperymentom artystów zajmujących się sztuką ziemi. Wsłuchamy się w język, którym opowiadają o planecie - środowisku, w którym wszyscy żyjemy, a także o zmianach, które w nim następują. Spróbujemy zauważyć powiązania między różnymi zdarzeniami, istotami i spojrzeć na Ziemię z różnych perspektyw. Sprawdzimy, czy uważność pomaga rozumieć, co się na niej wydarza.

Koncepcja warsztatów uwzględnia cele z podstawy programowej dotyczące kształtowania postawy wobec przyrody i środowiska, kształtowania wrażliwości, refleksyjności oraz punkty z wiedzy przyrodniczej: rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia, przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska. 

Szkoły podstawowe, klasy 7-8

 

Z PERSPEKTYWY CZASU, DZIWNE WIZUALIZACJE

Czy czas potrafi zmieniać swoje tempo? Czy dawniej płynął powoli, a obecnie biegnie szybciej niż kiedykolwiek? Poprzez sztukę ziemi prezentowaną na wystawie Wiek półcienia przyjrzymy się zjawisku czasu w różnych wymiarach. Sprawdzimy, czy sztuka może pomóc nam poczuć, czym różni się czas geologiczny od czasu ludzkiego. Zobaczymy, jak artyści prowadzą obserwacje i wizualizują zmiany. Czy różne perspektywy czasowe mogą pobudzić wyobraźnię i pomagają zauważać to, co dzieje się dookoła nas? Dziwne narzędzia artystów potraktujemy jako inspirację do działania.

Koncepcja warsztatów uwzględnia cele z podstawy programowej dotyczące kształtowania postaw, wrażliwości i refleksyjności oraz punkty z wiedzy geograficznej: poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą humanistyczną.

Szkoły średnie

 

ARTYSTYCZNE ARCHIWUM PLANETARNEJ ZMIANY

Planeta to skomplikowany system. Rządzi się prawami, które ludzie od wieków próbują rozpracować. Przepływy substancji, zależności między różnymi elementami fascynują naukowców. Kolejne odkrycia przyczyniają się do poszerzania naszej wiedzy, ale też potrafią prowadzić do niebezpiecznych wynalazków, eksploatacji ziemi i jej zasobów bez myślenia o konsekwencjach. Oglądając wystawę Wiek półcienia przyjrzymy się sztuce, w której - jak w archiwum - artyści zapisują różne etapy zmian, sprawdzimy, czym różni się język sztuki od języka nauki i zastanowimy się, czy może być dla nas użyteczny.

Koncepcja warsztatów uwzględnia cele z podstawy programowej dotyczące rozwijania wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; rozwijania narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie oraz punkty z wiedzy biologicznej i geograficznej dotyczące różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i ochrony oraz wpływu człowieka na środowisko. 

SZTUKA ZIEMI W EPOCE CZŁOWIEKA

Jak rozumieć termin sztuka ziemi w l. 20. XXI w.? Dlaczego w l. 70. artyści zajęli się działaniami o Ziemi i przy użyciu ziemi? Czy da się zauważyć analogie między obecnymi czasami, a wzmożeniem ekologicznym sprzed połowy wieku? O czym i w jaki sposób mówią artyści zainteresowani naszą planetą dziś, czy mianem sztuki ziemi możemy określić działania artystów podejmujących temat kryzysu klimatycznego? Czy propozycje sprzed pół wieku mogą być inspirujące lub możemy odczytać je dziś na nowo? Zastanowimy się nad tym, oglądając wystawę Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany.

Koncepcja warsztatów uwzględnia cele z podstawy programowej dotyczące rozwijania wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; rozwijania narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie oraz punkty z wiedzy o historii sztuki: kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania.

MUZEUM DOSTĘPNE

Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Dbamy o to, by przestrzeń, w której odbywają się zajęcia pozbawiona była barier architektonicznych. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl lub numerem telefonu 577-006-290.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl lub numerem telefonu 607-926-000.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  • TAK
  • TAK
  •