Anka Ptaszkowska. Przypadkiem

projekt: Full Metal Jacket
Kup bilet

Od 17 lutego zapraszamy do Muzeum nad Wisłą na wystawę o Ance Ptaszkowskiej zatytułowaną „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”. Wystawie towarzyszy projekcja filmu Anny Molskiej „Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce” (2023).

 

„Nie jestem artystką i jest to ostatnia rzecz, której bym sobie, dla siebie, życzyła”


Anka Ptaszkowska działa jednocześnie jako krytyczka, galerzystka, organizatorka wystaw. W 1966 roku wraz z grupą krytyków i artystów zakłada Galerię Foksal, której program współtworzy do 1970 roku. Pisze manifesty, blisko współpracuje i przyjaźni się z artystami i artystkami. Intensywne życie towarzyskie i artystyczne tej grupy przyjaciół toczy się także w pracowni Henryka Stażewskiego i Mewy Łunkiewicz-Rogoyskiej, którzy są łącznikami między młodszym pokoleniem a sztuką przedwojennej awangardy, oraz w domu Anki Ptaszkowskiej i Edwarda Krasińskiego w Zalesiu Górnym.

Na początku lat 70. Anka Ptaszkowska razem z fotografem Eustachym Kossakowskim przenosi się do Paryża, gdzie zaprzyjaźnia się z Danielem Burenem i krytykiem Michelem Claurą. Wspólnie zakładają dwie eksperymentalne instytucje: konceptualną Galerię 1–36 i alternatywne miejsce Vitrine pour l'Art Actuel, które składa się z baru i księgarni specjalizującej się w książkach artystów. Inicjuje też szeroko zakrojony projekt „Wymiana między artystami 1931–1982 Polska/USA. Doświadczenie muzeograficzne”, którego rezultatem jest przekazanie w darze prac amerykańskich artystów do Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz prac polskich twórców do kolekcji sztuki Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Do dziś organizuje w swoim paryskim i warszawskich mieszkaniach artystyczne spotkania i wystawy.

Eksperyment i przygodę ceni bardziej niż praktyczne cele. Jej niechęć do sztywnych ról społecznych i konwencji odpowiada za ulotny charakter podejmowanych przez nią inicjatyw. Z tą nieciągłością w życiu zawodowym kontrastuje jej wieloletnie i całkowite zaangażowanie w twórczość bliskich jej artystek i artystów. Potrafi włączać innych w najbardziej nieprawdopodobne przedsięwzięcia. Wśród wspieranych przez nią twórców są artyści znani z historii sztuki, jak i postacie, których związki ze sztuką były krótkotrwałe lub „wolne”. A więc także artyści funkcjonujący na marginesie – zarówno społecznym, jak i świata sztuki – jak Krzysztof Niemczyk czy André du Colombier. Ich bezwarunkowe dążenie do wolności jest bliskie anarchistycznemu usposobieniu Ptaszkowskiej.

Osią wystawy Anka Ptaszkowska. Przypadkiem jest scenariusz filmu autobiograficznego w 32 rozdziałach, napisany przez Ptaszkowską w 2016 roku, a teraz opublikowany w katalogu. Zrealizowany na podstawie tego tekstu film Anny Molskiej „Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce” będzie pokazywany w Muzeum nad Wisłą podczas trwania wystawy. Wybór prac i dokumentów archiwalnych do każdego z rozdziałów scenariusza ukazuje zarówno oficjalny, jak i prywatny wymiar tej historii. Całość ekspozycji dopełnia instalacja dźwiękowa Michała Libery, w której wykorzystano fragmenty archiwalnych nagrań i rozmów z bohaterką wystawy. Zrealizowana z wiernością wobec zasad Anki wystawa nie domyka opowieści i pozostawia miejsce na właściwe jej sprzeczności. Nadmiar historii, postaci, prac, dokumentów i dźwięków znajdujących się na wystawie oddaje intensywność jej działalności.


Artystki i artyści
Carl Andre, Jérôme Benarroch, Włodzimierz Borowski, Daniel Buren, Michel Claura, André du Colombier, Vincent D’Arista, Florian Fouché, Dan Graham, François Guinochet, Raymond Hains, Takahiko Iimura, Izabella Jagiełło, Koji Kamoji, Tadeusz Kantor, Eustachy Kossakowski, Edward Krasiński, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Babette Mangolte, Peter Marcasiano, Krzysztof Niemczyk, Rachel Poignant, Henryk Stażewski, Violett e a, Bertrand Wicquart, Hiroshi Yokoyama
 

• • •

Анка Пташковська. Випадково


«Я не мисткиня, і це остання річ, якої б собі і для себе бажала».

Анка Пташковська діє одночасно як критикиня, галеристка, організаторка виставок. 1966 року разом з групою критиків та митців вона заснувала галерею «Foksal» і до 1970 року була співавторкою її програми. Вона пише маніфести, тісно співпрацює з художницями та художниками. Інтенсивне товариське та мистецьке життя цієї групи друзів протікає і в майстерні Генрика Стажевського та Меви Лункевич-Рогойської, які є єднальною ланкою між молодшим поколінням та мистецтвом довоєнного авангарду, а також в будинку Анки Пташковської та Едварда Красінського в Заліссі Ґурному.

На початку 70-х рр. Анка Пташковська разом зі світлярем Євстахієм Коссаковським переїжджає до Парижа і починає приятелювати з Даніелем Буреном та критиком Мішелем Кляурою. Вони разом засновують дві експериментальні інституції: концептуальну Галерею 1-36 та альтернативне місце Vitrine pour l'Art Actuel, яке складається з бару та книгарні, що спеціалізується на книжках митців. Також вона ініціює масштабний проєкт «Обмін між художниками 1931-1982 Польща/ США. Музеографічний досвід» (Wymiana między artystami 1931–1982 Polska/USA. Doświadczenie muzeograficzne), результатом якого стало передавання в дар робіт американських митців у Музей мистецтва в Лодзі та творів польських авторів у колекцію творів Музею сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі (Museum of Contemporary Art). До сьогодні мисткиня організовує мистецькі зустрічі та виставки у своїх паризькому та варшавському помешканнях.

Вона більше цінує експеримент та пригоду, ніж практичну мету. Її неприйняття строгих суспільних ролей та усталених правил стає причиною миттєвого характеру ініціатив, за які вона береться. З цією нестабільністю у професійному житті контрастує її багаторічне та всеосяжне заангажування у творчість близьких їй художниць та художників. Однаково вона ангажується у мистецтво та в людей, які його творять. Вона вміє залучати інших до участі в найбільш неймовірних заходах. Серед творчих людей, яких вона підтримує, є відомі в історії мистецтва художники та люди, зв’язки яких з мистецтвом були нетривалі або «вільні». А також митці, що опинилися на периферії соціальній та світу мистецтва – Кшиштоф Нємчик та Андре де Коломб'є. Їхнє беззастережне прагнення свободи близьке анархічному характеру Пташковської.

Віссю виставки Анка Пташковська. Випадково є сценарій автобіографічного фільму в 32 частинах, який Пташковська написала 2016 року, а тепер його опублікували в каталозі. Знятий на основі цього тексту фільм Анни Мольської «Уявімо собі, що існує правда в мистецтві» (Wyobraźmy sobie, że istnieje prawda w sztuce), будуть показувати в Музеї на Віслі під час виставки. Вибір робіт та архівних документів до кожного розділу сценарію демонструє як офіційний, так і приватний вимір цієї історії. Цілісність експозиції доповнює звукова інсталяція Міхала Лібери, в якій використано фрагменти архівних записів та розмов з героїнею виставки. Виставка, створена згідно з принципами Анки, не завершує розповіді і залишає місце на притаманні їй суперечності. Безліч історій, персонажів, робіт, документів та звуків на виставці відображають інтенсивність її діяльності.


Художниці та художники
Карл Андре, Жером Бенаррош, Вінсент Д'Аріста, Влодзімєж Боровський, Даніель Бурен, Бертран Вікварт, Раймонд Гайнс, Франсуа Ґюноше, Дан Ґрагам, Такахіко Іймура, Гіроші Йокояма, Коджі Камоджі, Тадеуш Кантор, Євстахій Коссаковський, Едвард Красінський, Мішель Кляура, Андре де Коломб'є, Марія Ева Лункевич-Рогойська, Бабетт Манґольт, Кшиштоф Нємчик, Рахель Пуеньйо, Генрик Стажевський, Флоріан Фуше, Ізабелла Яґелло,
Violett e a.

Kuratorka:
Maria Matuszkiewicz

Projekt wystawy:
Agnieszka Tarasiuk, Violett e a

Instalacja dźwiękowa:
Michał Libera

Identyfikacja wizualna, opracowanie graficzne wystawy i projekt graficzny publikacji:
Studio Full Metal Jacket

Produkcja: Paweł Wójcik, współpraca: Maja Łagocka, Anka Kobierska, Dominika Szatkowska

Komunikacja:
Marta Bartkowska, Józefina Bartyzel, Ola Długołecka, Anna Szałas, Aleksandra Urbańska, Iga Winczakiewicz

Publikacja:
Maciej Kropiwnicki, Aleksandra Urbańska

Redakcja publikacji:
Katarzyna Szotkowska-Beylin

Tłumaczenie na język angielski:
Christopher Smith, Marcin Wawrzyńczak

Tłumaczenie na język ukraiński:
Maria Redkva

Korekta ukraińska:
Piotr Szostak

Tłumaczenie z języka francuskiego:
Anna Leyk

Edukacja:
Aleksandra Górecka, Maria Pawlak, Marta Przybył, Natalia Skipirzepa, Katarzyna Witt, Hanna Zwierzchowska, Gabriela Żylińska

Konserwacja i ewidencja:
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk, Maciej Janicki, Michał Kożurno

Zespół archiwum:
Magdalena Drągowska-Romaszkan, Robert Jarosz, Maciej Harland-Parzydło

Przygotowanie graficzne archiwum:
Maciej Chodziński

Realizacja wystawy:
Zespół realizacji wystaw

Koordynacja programu publicznego:
Jakub Depczyński

Muzeum Dostępne:
Marta Przasnek

Współpraca:
CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux

Współpraca ze strony MSN:
Agata Górska-Campagno, Olga Szeluga, Agnieszka Jędrzejczyk, Andrzej Kowalski, Anna Nagadowska, Jarosław Paruch, Sylwia Radzikowska, Anna Ragan, Dagmara Rykalska, Eliza Sasak-Maciejczyk, Jagna Lewandowska, Cezary Wierzbicki.

Podziękowania za pomoc w realizacji wystawy zechcą przyjąć:
Paweł Althamer, Emma Blanchard, Daniel Buren, Benoît Casas, Adam Chmielowski, Michel Claura, Cédric Fauq, Florian Fouché, Barbara Gołębiowska, François Guinochet, Izabella Jagiełło, Koji Kamoji, Paulina Krasińska, Babette Mangolte, Colombe Marcasiano, Anna Molska, Luiza Nader, Piotr Nowicki, Rachel Poignant, Paweł Polit, Andrzej Przywara, Maria Rubersz, Antonina Sawicka, Aleksandra Ściegienna, Violett e a, Iwona Wojciechowska, Waldemar Wojciechowski, Piotr Woźniakiewicz.

Podziękowania dla instytucji:
CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Foksal, Fonds National d’Art Contemporain, Fundacja Galerii Foksal, Fundacja Signum, Instytut Francuski w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.

Wystawie towarzyszy projekcja filmu Anny Molskiej „Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce” (2023).


Pierwsza edycja wystawy miała tytuł „Anka au cas par cas" i odbyła się w CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux w dniach 23 czerwca–31 grudnia 2022. Kuratorkami były Sara Martinetti i Maria Matuszkiewicz, architekturę zaprojektował Olivier Goethals, instalację dźwiękową przygotował Cengiz Hartlap, a projekt graficzny towarzyszącej publikacji wykonała Lucile Billot.
 

• • •


Кураторка:
Марія Матушкевич

Проєкт виставки:
Аґнєшка Тарасюк, Violett e a

Звукова інсталяція:
Міхал Лібера

Візуальна ідентифікація, художнє оформлення виставки та графічний проєкт публікації:
Студія «Full Metal Jacket»

Реалізація виставки: Павел Вуйцік
Співпраця: Майя Лагоцька, Анка Коберська, Домініка Шатковська

Комунікація:
Марта Бартковська, Юзефіна Бартизель, Александра Урбанська, Іґа Вінчакевич

Публікація: Мацєй Кропивницький, Александра Урбанська
Редакція публікації: Катажина Шотковська-Бейлін

Переклад англійською мовою:
Крістофер Сміт, Марцін Вавжиньчак

Переклад українською мовою:
Марія Редьква

Коректування українського перекладу:
Пйотр Шостак

Переклад з французької мови:
Анна Лейк

Освітня програма:
Александра Гурецька, Марія Павляк, Марта Пшибил, Наталія Скіпіжепа, Катажина Вітт, Ганна Звєжховська, Ґабріела Жилінська

Технічне обслуговування та облік:
Йоанна Дзєвановська-Стефаньчик, Мацєй Яніцький, Міхал Кожурно

Колектив архіву:
Маґдалена Дронговська-Ромашкан, Роберт Ярош, Мацєй Гарланд-Пажидло

Підготовка графічного архіву:
Мацєй Ходзінський

Організація виставки:
Колектив організації виставок

Координування публічної програми:
Якуб Депчинський

Доступний музей:
Марта Пшаснек


Співпраця:
Музей сучасного мистецтва CAPC у місті Бордо (CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux)

Співпраця з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві:
Цезари Вежбіцький, Аґата Гурська-Кампано, Аґнєшка Єнджейчик, Анджей Ковальський, Яґна Левандовська, Анна Нагадовська, Ярослав Парух, Сильвія Радзіковська, Анна Раґан, Даґмара Рикальська, Еліза Сасак-Мацєйчик, Ольга Шелюга.

Подяка за допомогу в організації виставки для:
Павел Альтгамер, Емма Блянхард, Даніель Бурен, Івона Войцеховська, Вальдемар Войцеховський, Пйотр Вознякевич, Бенуа Казас, Барбара Ґолембійовська, Франсуа Ґюноше, Коджі Камоджі, Мішель Кляура, Пауліна Красінська, Пйотр Новицький, Бабетт Манґольт, Коломб Марказіано, Анна Мольська, Луїза Надер, Павел Політ, Рахель Пуеньйо, Анджей Пживажа, Марія Руберш, Антоніна Савіцька, Александра Сцєґенна, Седрік Фок, Флоріан Фуше, Адам Хмельовський, Ізабелла Яґелло, Violett e a.

Подяка інституціям:
Музей сучасного мистецтва CAPC у місті Бордо (CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux) , Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду (Centre national d’art et de culture Georges- Pompidou), Центр сучасного мистецтва Уяздівський замок, галерея «Foksal», Національний фонд сучасного мистецтва (Fonds National d’Art Contemporain), фонд галереї «Foksal», фонд «Signum», Французький інститут у Варшаві, Музей мистецтва в Лодзі, Національний музей у Познані, Національний музей у Варшаві, Національний музей у Вроцлаві, Національна галерея мистецтва «Zachęta».

Під час виставки відбувається показ фільму Анни Мольської «Уявіть, що існує правда у мистецтві» (2023).


Перша експозиція виставки відбувалася 23 червня – 31 грудня 2022 року під назвою «Анка від випадку до випадку» (Anka au cas par cas) в Музеї сучасного мистецтва CAPC у місті Бордо (CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux). Кураторками виставки були Сара Мартінетті та Марія Матушкевич, проєкт архітектури створив Олівер Ґютальс, звукову інсталяцію підготував Ченґіз Артляп, художній графічний проєкт публікації виконала Люсіль Бійо.

 

Anna Molska, Wyobraźcie sobie, że istnieje prawda w sztuce, 2023

Z archiwum Anki Ptaszkowskiej zetknęłam się poraz pierwszy w 2016 roku. Już wtedy zainteresowała mnie idea filmu-archiwum: uporządkowanej narracji zbudowanej na pracy z obrazami znalezionymi, co prawda już opisanymi i „zarchiwizowanymi”, ale emocjonalnie obojętnymi dla patrzącej/patrzącego, wymagającymi komentarza i osadzenia w historii.

Poprosiłam więc Ankę – świadkinię i uczestniczkę wydarzeń udokumentowanych w archiwum o napisanie scenariusza.

W wyniku tych działań powstał film, którego wartość widzę w dwóch obszarach. To szczegółowy portret dorobku Ptaszkowskiej, który jednocześnie dostarcza okazji do spopularyzowania historii polskiej sztuki drugiej połowy XX w. – zbyt odległej w czasie, by stanowić obiekt bieżącego dyskursu i jednocześnie zbyt bliskiej, by obrosnąć w kanoniczne teksty.
 

WYSTĄPILI:
Anka Ptaszkowska
Henryk Stażewski
Ewa Maria Łunkiewicz-Rogoyska
Jerzy Ludwiński
Mariusz Tchorek
Tadeusz Kantor
Krzysztof Niemczyk
Edward Krasiński
Eustachy Kossakowski
Daniel Buren
Michel Claura
François Guinochet
André Du Colombier

oraz

Alexandra Bachzetsis
Maria Matuszkiewicz
Tamara Oxenstierna
Filip Rutkowski
Robert Jarosz

SCENARIUSZ:
Anka Ptaszkowska

REDAKCJA SCENARIUSZOWA:
Anna Molska
Ewa Opałka
Łukasz Zaremba

ZDJĘCIA:
Paweł Chorzępa
Anna Molska
Grzegorz Myjkowski
Kacper Sędzielewski
Wojciech Suleżycki
Marcin Szołtysek

MUZYKA:
Acid Rain - Lorn

DŹWIĘK:
Mateusz Adamczyk

OPRACOWANIE MUZYCZNE:
Mateusz Adamczyk
Radosław Duda
Anna Molska

LEKTORZY:
Maciej Jabłoński
Maria Peszek

TYPOGRAFIA:
Kaja Kusztra

POSTPRODUKCJA OBRAZU:
Rafał Stós

POSTPRODUKCJA DZWIĘKU:
Mateusz Adamczyk

REŻYSERIA I MONTAŻ:
Anna Molska

PRODUKCJA:
Fundacja Galerii Foksal, 2023

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA:
Mateusz Adamczyk
Magda Drągowska
Maciej Harland-Parzydło
Patrick Komorowski
Lorn


Film zrealizowano na podstawie zdjęć Eustachego Kossakowskiego/Archiwum Anki Ptaszkowskiej Archiwa Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Tadeusza Rolke/Agencja Wyborcza.pl


W FILMIE UŻYTO MATERIAŁY:

1. „W rocznicę Października”, 1957 – Polska Kronika Filmowa 43B/57. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
2. „Jazz. Festiwal jazzowy w Sopocie”, 1956 – Polska Kronika Filmowa 35/56. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
3. „Lekcja anatomii, czyli happening w sztuce Kantora”, 1969 – Polska Kronika Filmowa 7A/69. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
4. „Teatr Kantora. Teatr Cricot, przygotowania do premiery pt. Umarła Klasa”, 1976 – Polska Kronika Filmowa 6A/76. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
5. „Bal sztuki w Warszawie”, 1956 – Polska Kronika Filmowa 7/56. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
6. „Wystawa prac Henryka Stażewskiego”, 1966 – Polska Kronika Filmowa 2B/66. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych Warszawa
7. „Nowocześni w Zachęcie”, nieużyty materiał Polskiej Kroniki Filmowej nr 12450 z roku 1957. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
8. „Rocznica wybuchu Wojny Światowej”, 1945 – Polska Kronika Filmowa 24/45. Produkcja: Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego
9. „Pokaz plastyczny Włodzimierza Borowskiego” (I Pokaz Synkretyczny Włodzimierza Borowskiego), nieużyty materiał Polskiej Kroniki Filmowej nr 22749 z roku 1966. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
10. „Zielona Góra. Miasto winnic – winobranie i wytwórnia win”, 1948 – Polska Kronika Filmowa 41/48. Produkcja: Przedsiębiorstwo Państwowe Film Polski
11. „Gość znad Wełtawy. Wizyta premiera CSRS w Warszawie”, 1971 – Polska Kronika Filmowa 33A/71. Producent brak informacji. Prawa: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
12. „Warszawa - Paryż. Otwarcie linii lotniczej”, 1959 – Polska Kronika Filmowa 16B/59. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
13. „Reportaż filmowy – przez Alpy”, 1956 – Polska Kronika Filmowa 43/56. Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)
14. Pocztówka inaugurująca otwarcie Galerii Foksal, realizacja nagrania: Marzena Nowak, 2006, film z Archiwum Galerii Foksal


Film powstał dzięki Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz więcej zdjęć

Zobacz także:

Archiwalne Wydarzenia towarzyszące wystawie:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Wernisaż „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”Wernisaż i premiera filmu
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Warsztaty Czego nie widać w sztuce I Oprowadzanie z audiodeskrypcjąW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Warsztaty Sztuka w całym spektrum I Oprowadzanie po wystawieW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Warsztaty Integracyjne warsztaty rodzinne z Martą NadolleW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:30 Oprowadzanie Muzeum TYLKO dla nauczycielek i nauczycielioprowadzanie dla osób uczących
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Warsztaty Integracyjne warsztaty rodzinne I Kolażowe miastoW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Oprowadzanie ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕOprowadzanie w języku rosyjskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie eksperckieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Czego nie widać w sztuce I Henryk StażewskiOprowadzanie z audiodeskrypcją
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Sztuka w całym spektrum I Opowiadania o przeszłościW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Warsztaty Integracyjne warsztaty rodzinne I Formy przestrzenne i fakturyW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie eksperckieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Dyskusja Czerwona BramaSpotkanie wokół twórczości Bogusława Choińskiego
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Wydarzenie I GOT UP AT 8:59 AM OCT. 19 2021Pokaz filmu i spotkanie z Pierre’em Balem-Blankiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie eksperckieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Spotkanie Spotkanie z Anką PtaszkowskąWokół jej książki „Dom w Zalesiu – i jego pobocza”
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Spacer po wystawie z Adamem SzymczykiemAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Spotkanie Spotkanie z Danielem Burenem i Anką PtaszkowskąW cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Oprowadzanie ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕOprowadzanie w języku rosyjskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Екскурсія українською мовоюOprowadzanie w języku ukraińskim
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawieAnka Ptaszkowska. Przypadkiem
W cyklu „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa