Premiera czasopisma Wiza-Vis
ПРЕМЬЕРА ЖУРНАЛА WIZA-VIS

  • Premiera czasopisma Wiza-Vis

    fot. Jan Jurczak. [Zdjęcie przedstawia śpiącego mężczyznę. Jest okryty kołdrą i zwrócony do ściany, na której naklejono sielankową fototapetę, drogę wśród kwiatów, jezioro i las].
  • Premiera czasopisma Wiza-Vis

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na premierę pierwszego numeru magazynu “Wiza-Vis” wydawanego w ramach Stypendium im. Bogny Olszewskiej.

Pamela Bożek stale współpracuje z migrantami i migrantkami mieszkającymi w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Artystka zainicjowała czasopismo, które dotrze do wszystkich polskich ośrodków, wzmocni komunikację między mieszkającymi w nich osobami, stworzy miejsce wymiany myśli i doświadczeń, a dzięki zaangażowaniu licznych artystów i artystek oraz instytucji kultury przybliża ważne zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej.

Każdy numer magazynu zostanie poświęcony konkretnemu zagadnieniu, rozpoczynamy refleksją nad tematem drogi. Podróże, przeprowadzki, pokonywanie granic czy wybory na drodze życia, to kwestie łączące różnorodne ludzkie losy.

Projekt został zrealizowany w ramach 2 edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Stworzony przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundację Nieograniczona program, upamiętnia przedwcześnie zmarłą pracownicę Muzeum. Służy kontynuacji jej misji, poprzez wspieranie młodych osób działających na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem i wykorzystujących w swoich działaniach sztukę współczesną. 

Wydarzenie będzie tłumaczone na język rosyjski i PJM.
 

ПРЕМЬЕРА ЖУРНАЛА WIZA-VIS

23 ЯНВАРА 2010 (ЧЕТВЕРГ), 18:00

Музей Современного Искусства в Варшаве приглашает на премьеру первого номера журнала “Wiza-Vis” выдаваемого в рамках стипендии им. Богны Ольшевскей.

Памэла Божек постоянно сотрудничает с мигрантами и мигрантками проживающими в центрах временного содержания иностранцев в Польше. Артистка инициировала журнал, который появиться во всех польских центрах, укрепит коммуникацию между живущими в них людьми, создаст место обмена мыслями и опытом, а благодаря участию множественных артистов и артисток, а также культурному учреждению приблизит важные явления происходящие в современном искусстве.

Каждый номер журнала будет посвящённый конкретному вопросу, начинаем размышлениями на тему дороги. Путешествия, переезды, преодоление границ или выбора на дороге жизни, вопросы соединяющие разнообразные человеческие судьбы.

Проект этот реализован в рамках 2 эмиссии Стипендии им. Богны Ольшевскей.
Она созданная Музеем Современного Искусства в Варшаве и Фондом “Неограниченная” в память о преждевременно умершей сотрудницы Музея.

Служит продолжению её миссии, поддерживая молодых людей, использующих современное искусство для несения помощи людям, которым грозит исключение из общества в широком значении этого слова.

Мероприятие будет переводиться на русский язык.

Место : Музей на Паньскей