Deklaracja dostępności strony internetowej wystawy "Plan Tysiącletni"

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WYSTAWY "PLAN TYSIĄCLETNI"

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wystawy "Plan Tysiącletni".

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-02
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-07-02
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Przasnek, muzeum.dostepne@artmuseum.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer telefonu +48 225964039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana jest w Muzeum nad Wisłą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22 w Warszawie. Muzeum nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w płatnej strefie parkowania wzdłuż ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wszystkie pomieszczenia są położone na poziomie parteru i połączone szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Toalety znajdują się w kawiarni i są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz zaopatrzone w przewijaki. Wejście do Muzeum znajduje po stronie Skweru “Cubryny” oraz Centrum Nauki Kopernik. Stanowisko recepcji zostało wyposażone w pętlę indukcyjną. W wyznaczonych godzinach istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia polskiego języka migowego online. Do wszystkich przestrzeni można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Więcej informacji praktycznych mogących pomóc przygotować się do wizyty w Muzeum można znaleźć w zakładkach:

Osoby z trudnościami w poruszaniu się
Osoby z niepełnosprawnością wzroku
Osoby z niepełnosprawnością słuchu
Osoby ze spektrum autyzmu

Główną siedzibą Muzeum jest zlokalizowana się przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie. Znajdują się w niej przestrzenie biurowe oraz audytorium, w którym realizowany jest program publiczny Departament Obecności. Przestrzenie oraz toaleta dla zwiedzających znajdują się na parterze i są dostępne dla osób poruszających się na wózku lub z wózkiem dziecięcym. Przestrzenie biurowe są częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do biur na pierwszym piętrze można dostać się wyłącznie po schodach. Wejście do Muzeum znajduje się w pasażu przebiegającym między ulicami Pańską i Śliską. Na stanowisku recepcji, mieszczącym się na wprost wejścia, istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia polskiego języka migowego online. Do wszystkich przestrzeni można wchodzić z psami.

Więcej praktycznych informacji na temat Muzeum na Pańskiej można odnaleźć w zakładkach:

Osoby z trudnościami w poruszaniu się
Osoby z niepełnosprawnością wzroku
Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Muzeum jest właścicielem Domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Dom można zwiedzać podczas wycieczek zorganizowanych. W tym momencie przestrzeń nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wejście poprzedzone jest schodami, a drzwi wyposażone w progi. Pomieszczenia połączone są wąskimi przejściami, a na piętro można dostać się wyłącznie po schodach. Dom jest obecnie poddawany konserwacji, w ramach której Muzeum dokłada starań, by w jak największym stopniu udostępnić go zwiedzającym o różnorodnych potrzebach. Dom można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym

W sezonie letnim Muzeum prowadzi działalność w Parku rzeźby na Bródnie. Na terenie Parku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Rzeźby znajdują się przy szerokich, asfaltowych lub brukowanych alejkach. Wstęp na teren Parku jest niebiletowany i w całości dostępny dla zwierząt.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest w trakcie budowy nowej siedziby na placu Defilad. Dokładamy wszelkich starań, by było one dostosowane do różnorodnych potrzeb publiczności.