Bilety

Od lutego 2019 roku wstęp na wystawy w Muzeum nad Wisłą kosztuje 5 zł. Równocześnie wprowadzone zostały bilety grupowe i rodzinne, a także lista osób uprawnionych do wstępu ulgowego lub bezpłatnego.

Wszystkie wydarzenia towarzyszące wystawom organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zarówno w Muzeum nad Wisłą, jak i w Muzeum na Pańskiej 3 pozostają bezpłatne.

Cena biletu wstępu na wystawę:

 • Normalny - 5 zł
 • Ulgowy - 2 zł
 • Grupowy - 2 zł za osobę (powyżej 8 osób)
 • Rodzinny - 10 zł za 4 osoby (w tym maksymalnie dwie dorosłe osoby z dziećmi lub młodzieżą szkolną do lat 18, a także posiadacze Karty Dużej Rodziny - bilet rodzinny dla całej rodziny tj. rodzice plus dzieci)
 • Warsztaty rodzinne - 10 zł (1 dorosły i 1 dziecko); kolejne dziecko - 5 zł.

Wstęp ulgowy na wystawy (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia) przysługuje:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

 • uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • nauczycielom:
  
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

  b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

  d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";

 • kombatantom.

Wstęp bezpłatny na wystawy (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia) przysługuje:

 • nauczycielom i przewodnikom PTTK – opiekunom grup młodzieży;
 • członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki;
 • członkom organizacji ICOM, ICOMOS, AICA, IKT, CIMAM;
 • członkom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi;
 • pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki;
 • dzieciom do lat 7;
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z póz. zm);
 • 
osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”;
 • 
uczniom i studentom posiadającym Kartę Dużej Rodziny;
 • dziennikarzom;
 • 
grupom szkolnym i innym zorganizowanym grupom małoletnich korzystającym z oferty edukacyjnej Muzeum, oraz ich opiekunom;
 • zorganizowanym grupom osób z niepełnosprawnościami korzystającym z oferty edukacyjnej Muzeum, oraz ich opiekunom.