Zawieszenie procedury wydania pozwolenia na budowę

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i TR Warszawa oczekują na wydanie pozwolenia na budowę gmachów na placu Defilad. W chwili obecnej procedura ta jest zawieszona.

Warunkiem jej wznowienia jest uzyskanie pozwolenia na budowę drogi, która połączy ulicę Marszałkowską z PKiN. Droga ta stanowić będzie pierwszy element nowego układu drogowego wokół PKiN i będzie realizowana zgodnie z intencją zawartą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Na trasie drogi położona jest nieruchomość, która została odzyskana w toku postępowania reprywatyzacyjnego. Działka należy do prywatnej firmy, której właścicielem jest cypryjski inwestor. Stołeczny Ratusz uznał, że najskuteczniejszym sposobem na wybudowanie tej drogi będzie wykorzystanie specustawy drogowej. Takie działanie co do zasady jest zawsze skuteczne, jednak obarczone ryzykiem procedury odwoławczej. Taka sytuacja miała miejsce tym razem. Cypryjski właściciel działki odwołał się do Wojewody Mazowieckiego od decyzji organu pierwszej instancji, wskazując na naruszenie jego interesu. Wojewoda potwierdził, iż przed wydaniem ostatecznej decyzji należy jeszcze raz przeanalizować przyjęte rozwiązania, po czym skierował sprawę do jej ponownego rozpatrzenia.

Jest to poważna przeszkoda w kontynuowaniu procesu inwestycyjnego. Obecnie prowadzone są prace nad uzupełnieniem wniosku, które doprowadzi do wydania ostatecznej decyzji pozwalającej na wybudowanie drogi, a co za tym idzie, otworzy możliwość realizacji kolejnych inwestycji wokół placu Defilad.

Ponieważ projekt drogi i projekty budynków są od siebie niezależne, Muzeum i Teatr kontynuują prace nad przygotowaniem projektów wykonawczych, a ich zakończenie przewidywane jest na połowę 2017 roku. W związku z tym konieczność wprowadzenia zmian i ponownego procedowania pozwolenia na budowę drogi nie powinna wpłynąć na wydłużenie budowy Muzeum i Teatru na placu Defilad.
 

Zobacz także: