Stypendium im. Bogny Olszewskiej
Nabór do 2. edycji

  • Stypendium im. Bogny Olszewskiej
    Na zdjęciu sportretowana jest Bogna Olszewska w towarzystwie czterech kobiet. Kobiety stoją tyłem, patrząc na obraz, który pokazuje im Bogna.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Fundacja Nieograniczona ogłaszają nabór do 2. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej.

Stypendium służy upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie społeczne znacząco wpłynęły na kierunek rozwoju programu edukacji. Kierowane jest do młodych osób zainteresowanych sztuką współczesną, które wykorzystują ją by przeciwdziałać szeroko rozumianemu wykluczeniu.

Celem projektu jest rozwój działań kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i profesjonalizacja osób pracujących w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą. Ma służyć również rozwojowi Muzeum Dostępnego, czyli oferty MSN kierowanej do osób o zróżnicowanych potrzebach.

Na program Stypendium składa się staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez Stypendystę lub Stypendystkę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu Stypendysty lub Stypendystki w Warszawie oraz realizacji zaproponowanego działania.

W ramach 2. edycji stypendium przyznane zostanie jednej osobie wyłonionej w ramach konkursu, na którego jury składać się będą przedstawiciele organizatorów oraz instytucji partnerskich: Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji SYNAPSIS, Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, TR Warszawa i Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgłoszenia można wysyłać do dnia 23.04.2019 pod adres: stypendium@artmuseum.pl:

Formularz zgłoszeniowy PDF
Formularz zgłoszeniowy DOC

Regulamin 2. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej PDF


Autorem filmu jest Daniel Kotowski.


O stypendium opowiadają pracownicy Muzeum oraz Rafał Lis, laureat 1. edycji.

Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej

Fundacja Nieograniczona działa na rzecz edukacji i dialogu społecznego, wyrównywania szans oraz upowszechniania wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie czy zawodowo, mniejszości seksualnych i etnicznych. Prowadzi działania na rzecz poszanowania praw i swobód obywatelskich, różnorodności i tolerancji. Wspiera idee społeczne, które czynią nasz świat lepszym miejscem do życia. Fundacja Nieograniczona stoi zawsze po stronie miłości.
nieograniczona.org
 

Rada Programowa

Fundacja Kultury Bez Barier

Fundacja Kultury Bez Barier już od prawie 10 lat podejmuje działania na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomym i niesłyszącym). Przygotowujemy audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, które służą budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego, gotowego przełamywać stereotypy i burzyć bariery. Marzenie o dostępności spełnia się na naszych oczach, każdego dnia, przez kolejne projekty.
kulturabezbarier.org

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat zmienia świat dla ludzi z autyzmem. Jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem. Prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej 2 roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe.
synapsis.org.pl

Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ

Stowarzyszenie GPAS Praga Północ, istniejące od lat 90., jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zawiązanych przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczanych i marginalizowanych społecznie. Swoje działania prowadzimy poza lokalem, bezpośrednio na ulicy, podwórku, bramie, klatce schodowej oraz w przestrzeni społecznej miasta. Nasza praca opiera się przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu i wypracowywaniu dobrej, partnerskiej relacji z dzieckiem. Jesteśmy pedagogami którzy wychowują ulicę!
gpaspraga.org.pl

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego. Od ponad 20 lat wspiera osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów – dotychczas udzieliła pomocy ponad 70 tys. osób: dzieciom i młodzieży, osobom z niepełnosprawnością, doświadczającym bezdomności, bezrobocia, biedy, borykającym się z problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Prowadzi 15 ośrodków - w każdym z nich wypracowuje nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej.
otwartedrzwi.pl

TR Warszawa

Misją TR Warszawa jest tworzenie współczesnego języka teatralnego, nowatorskich form artystycznego wyrazu i innowacyjnych technik aktorskich, reżyserskich i dramaturgicznych. Celem teatru jest poszerzanie przestrzeni dialogu społecznego poprzez poruszanie tematów tabu i prezentowanie różnorodnych, przełamujących stereotypy punktów widzenia i sposobów interpretacji rzeczywistości. TR Warszawa kładzie szczególny nacisk na edukację artystyczną oraz na likwidowanie barier w dostępie do sztuki dla różnych grup społecznych.
trwarszawa.pl

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki to instytucja, której misją jest popularyzacja sztuki współczesnej jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Organizuje wystawy czasowe prezentujące dzieła wybitnych artystów polskich i zagranicznych, gromadzi kolekcję, sprawuje merytoryczną i organizacją opiekę ekspozycji w Pawilonie Polskim w Wenecji na Biennale Sztuki i Biennale Architektury. Prowadzi też działalność edukacyjną kierowaną do dzieci, młodzieży i widzów dorosłych, publikuje książki o sztuce współczesnej, gromadzi informacje na temat polskiego życia artystycznego po 1945 roku. Wspiera młodych artystów prowadząc Miejsce Projektów Zachęty oraz organizując, we współpracy z Deutsche Bank Polska, konkurs i wystawę Spojrzenia.
zacheta.art.pl

Zobacz także: