Poszukiwany, poszukiwana!
Główny Księgowy, Główna Księgowa

  • Poszukiwany, poszukiwana!
    Fabryka obrabiarek, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego / Głownej Księgowej do Działu Finansowo-Księgowego.

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

• praktyka w księgowości w instytucji publicznej, szczególnie w obszarze kultury i sztuki;
• doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej;
• doświadczenie w rozliczaniu projektów wspófinansowanych ze środków UE, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym;
• odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia;
• doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
• dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
• wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Mile widziane:

• znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.

Podstawowe obowiązki:

• opracowywanie i realizacja strategii finansowej działalności Muzeum;
• przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji;
• zarządzanie operacyjne finansami Muzeum, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu Muzeum;
• nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki;
• zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE;
• nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
• zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury;
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.

Co oferujemy?

• pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole;
• przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań;
• przyjazną atmosferę i ciekawe wyzwania;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@artmuseum.pl do dnia 21 czerwca 2019r., w tytule wiadomości podając nr referencyjny: GL_KSI

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO."
 

Zobacz także: