Muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przy współpracy Teatru TR Warszawa, podejmuje zadanie wybrania architekta przyszłej siedziby obu instytucji, która ma powstać po północnej stronie placu Defilad.

Jest to trzecia próba w ciągu ostatnich ośmiu lat. Pierwszy konkurs architektoniczny, ogłoszony przez władze Warszawy w 2005 roku, został unieważniony z powodu nadmiernych wymogów formalnych, niedostosowanych do międzynarodowych standardów. Kolejny, ogłoszony w 2006, przyniósł bolesną porażkę i dla autora zwycięskiego projektu, i dla miasta. Wśród przyczyn tej klęski można wymienić przede wszystkim niewystarczające przygotowanie planistyczne i organizacyjne inwestycji.

Wyciągając wnioski z tych doświadczeń i uwzględniając specjalne okoliczności, Muzeum wraz z Teatrem, w porozumieniu z Urzędem m.st. Warszawy i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjęły decyzję o przeprowadzeniu procedury wyboru architekta w trybie określonym w Prawie zamówień publicznych jako negocjacje z ogłoszeniem. Jest to procedura dwuetapowa. Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić precyzyjnie określone, punktowane według skali ocen, warunki dopuszczające. Skala inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu zespołu budynków dla dwóch instytucji kultury o złożonych programach funkcjonalnych, a także wyjątkowo trudna lokalizacja, to czynniki podnoszące ryzyko niepowodzenia projektu. Tylko zespoły architektoniczne o udokumentowanym doświadczeniu w projektowaniu znaczących obiektów kulturalnych i prowadzeniu nadzoru autorskiego nad znaczącymi inwestycjami zostaną dopuszczone do drugiego etapu procedury, w którym komisja przeprowadzi ocenę zaproponowanych przez architektów rozwiązań projektowych. Aspekt koncepcyjny przyszłego zespołu gmachów Muzeum i Teatru będzie tylko jednym z ocenianych elementów oferty architektów i na tym polega różnica pomiędzy wybraną procedurą a tradycyjnymi konkursami architektonicznymi.

Muzeum i Teatr świadome są toczącej się w międzynarodowym środowisku architektonicznym dyskusji na temat problemów, jakie rodzi tradycyjny konkurs na projekt koncepcyjny. Decyzja, by z takiego konkursu zrezygnować nie jest głosem ani za, ani przeciw przyjętej praktyce. Jest to decyzja podyktowana szczególnymi okolicznościami i wynika z konieczności zminimalizowania ryzyka niepowodzenia projektu. Naczelną ideą, którą kierują się organizatorzy nowej procedury wyboru architekta, jest możliwość bliskiego poznania i dialogu z kandydującymi zespołami architektonicznymi, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o wyborze. Ideę tę pozwala na gruncie polskiego prawa zamówień publicznych wdrożyć w życie właśnie opisany tryb negocjacji z ogłoszeniem.

Zamawiający udzieli zamówienia na zaprojektowanie siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz TR Warszawa po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Podstawą do zastosowania tego trybu jest art. 56 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp tj. „nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego”.

Zamawiający, mając na uwadze skalę, wartość i unikalność przedsięwzięcia, uznał, że nie jest możliwe określenie szczegółowo zamawianych usług bez możliwości doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, jak też warunków umowy bez negocjacji z wykonawcami.

I faza

Pierwszy etap negocjacji z ogłoszeniem polega na kwalifikacji wykonawców w oparciu o ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu. Zamawiający opublikuje ogłoszenie o zamówieniu, zawierające obok krótkiego określenia zakresu zamówienia warunki odnoszące się do właściwości wykonawcy, takie jak wymagane doświadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia itp. Ogłoszenie zawierać będzie również informację o stosowanych na dalszym etapie kryteriach oceny ofert.

W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy przedstawiają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zawierać powinny wymagane w ogłoszeniu oświadczenia oraz dokumenty pozwalające na weryfikację spełnienia warunków podmiotowych.

Ocena przez Zamawiającego wniosków złożonych przez wykonawców zakończy się wyłonieniem 15 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykazują się najbardziej odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem osobowym dla realizacji projektu. Kryteria kwalifikacji, które stosuje Zamawiający zawarte są już w ogłoszeniu o zamówieniu.

II faza

Drugi etap to zaproszenie zakwalifikowanych wykonawców do składania ofert wstępnych, niezawierających ceny. Zapraszając do składania ofert wstępnych, Zamawiający równocześnie przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Oferty wstępne mają charakter stanowiska negocjacyjnego w zakresie programu oraz warunków umowy. Oferty wstępne oceniane są przez Zamawiającego pod kątem odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1-3, 5 oraz 8 ustawy Pzp.

III faza

W trzecim etapie wykonawcy, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu będą zaproszeni do negocjacji z Zamawiającym. Negocjacje oparte będą na zapisach SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia), jak też złożonych ofert wstępnych. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować, uszczegółowić opis przedmiotu zamówienia, jak też warunki umowy – w ten sposób powstaje ostateczna specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która będzie podstawą do złożenia ofert ostatecznych.

IV faza

Czwarty etap rozpoczyna zaproszenie do złożenia ofert, do którego załączona jest ostateczny SIWZ. Wykonawcy, którzy brali udział w negocjacjach mogą przedłożyć oferty zawierające wymagane przez siwz treści merytoryczne, jak też cenę wykonania zamówienia.

Ocena ofert ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej tj. przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert przyjętych w tym postępowaniu. Z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Pobierz harmonogram w pliku PDF