Muzeum

Muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2018 roku należy do grona członków L’Internationale – konfederacji instytucji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną. W latach 2023-2027 MSN będzie liderem projektu „Museum of the Commons”, realizowanego przez łącznie 17 muzeów i instytucji sztuki.

L'Internationale to konfederacja, która zrzesza najważniejsze europejskie muzea, instytucje sztuki, ośrodki badawcze i think-tanki. Jej nazwa pochodzi od Międzynarodówki: pieśni historycznego ruchu robotniczego, która wzywa do stworzenia sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Odwołując się do lokalnych i ponadlokalnych historii, L'Internationale skupia się na przyszłości, by wyobrazić sobie, rozwinąć i wdrożyć wizję świata sprawiedliwą, demokratyczną i zrównoważoną dla wszystkich mieszkańców planety.

Konfederacja została zawiązana z inicjatywy Moderna galerija w Lublanie. Fundament przedsięwzięcia stanowi współpraca muzeów zrzeszonych w L'Internationale z innymi europejskimi instytucjami kulturalnymi. Wspólnie tworzą one sieć instytucji, które aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnych scen artystycznych, ale są połączone w skali globalnej. Realizują koncepcję wspólnego dziedzictwa opartą na wymianie zasobów, archiwów i zbiorów, jako aktywnego narzędzia kształtowania tożsamości jednostek i społeczności. Jedną z głównych przestrzeni, w których odbywają się debaty i publikowane są badania związane z działalnością konfederacji jest platforma L'Internationale Online.

Wspólne działania w ramach powstałej sieci oparte są na wymianie doświadczeń i wartości płynącej z różnic poglądów, ale też na ideach solidarności, demokracji i wspólnotowości.

L'Internationale realizuje model obywatelskiej instytucji kultury, opierający się na wartościach demokratycznych, ale też instytucji samoświadomej i auto krytycznej wobec swoich praktyk i programu.

„Our Many Europes”

W ramach programu Kreatywna Europa, w latach 2018–2022 wdrażany jest projekt kulturalny „Our Many Europes”, realizowany przez L’Internationale pod przewodnictwem Museo Reina Sofía. W jego ramach instytucje konfederacji zrealizują wspólnie ponad czterdzieści projektów publicznych – konferencji, wystaw, warsztatów, wykładów i działań edukacyjnych. Inicjatywa ma na celu aktywizację publiczności muzealnej, poszerzenie przekroju odwiedzających centra sztuki, badania nad nowymi formami partycypacji oraz wzmożenie ich zaangażowana za pomocą innowacyjnych strategii.

Każde z działań koncentrować się będzie na latach 90., czyli dekadzie znaczącej początek współczesnej Europy, która z perspektywy sztuki przyniosła gruntowne przeobrażenia w społeczeństwie otwierającym się na Internet i poszerzającym swoje horyzonty.

„Museum of the Commons”

W latach 2023–2026 L'Internationale będzie realizować projekt „Museum of the Commons”, współfinansowany przez unijny program Creative Europe. W tym czasie konfederację tworzyć będzie 14 instytucji: warszawski MSN (lider projektu), Museo Reina Sofía (Hiszpania), MACBA (Hiszpania), M HKA (Belgia), Salt (Turcja), Van Abbemuseum (Holandia), MSU (Chorwacja), Haus der Kulturen der Welt (Niemcy), HDK-Valand (Szwecja), NCAD (Irlandia), ZRC SAZU (Słowenia), Institute for Radical Imagination (Włochy), Tranzit.ro (Rumunia), Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (Ukraina) i dwóch partnerów stowarzyszonych: IMMA (Irlandia), WIELS (Belgia) oraz Stowarzyszenie L'Internationale.

„Museum of the Commons” podejmie trzy przekrojowe tematy, które odpowiadają kluczowym wyzwaniom stojącym przed współczesnymi społeczeństwami:
(1) Klimat, (2) Usytuowane organizacje (ang. situated organisations) i (3) Przeszłość w teraźniejszości.