Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Aleksandra Ściegienna

Wystąpienie na temat: Ankieta Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Artyści – Plastycy 84-86“.

Ankieta zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki miała w założeniu stanowić dokument przemian, jakie zaszły w środowisku artystycznym na przełomie lat 70. i 80. Ważnym jej kontekstem, oprócz oczywistego tła politycznego, było rozwiązanie ZPAP oraz zamknięcie czasopism „Projekt“ i „Sztuka“, których redaktorzy i krytycy znaleźli się w zespole koordynującym prace nad wywiadami. Planowano przeprowadzenie ok. 220 wywiadów według bardzo precyzyjnego kwestionariusza. Udało odnaleźć się 77 wywiadów. Wypowiedzi artystów krążyły wokół zagadnień i problemów, które okazały się ważnymi dla późniejszych opracowań polskiej historii sztuki. Określenie „sztuka zaangażowana” zestawiane z recepcją socrealizmu i problemem autonomii dzieła sztuki towarzyszyło pytaniom dotyczącym dziedzictwa awangardy, rozumienia określenia „współczesność”, znaczenia szeroko rozumianej tradycji i kolejnych generacji w powojennej sztuce polskiej. Pendant do wywiadów z artystami stał się zbiór rozmów Wiesławy Wierzchowskiej z krytykami „Sąd nieocenzurowany”, opublikowany w drugim obiegu.

Zobacz także: