Dokumentacja

Marksizm i sztuka 2
Muzeum Otwarte 2014/2015

14 października wykładem prof. Karola Modzelewskiego „Historyk wobec marksizmu: doświadczenie europejskie, doświadczenie polskie, doświadczenie osobiste” rozpocznie się nowa edycja cyklu „Marksizm i sztuka” organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Instytut Historii Sztuki UW.

Cykl skierowany jest do szerokiej publiczności (wykłady) oraz do studentów historii sztuki I i II roku studiów magisterskich (seminaria).

Tematem poprzedniej edycji (2013/2014) były związki marksizmu z różnymi obszarami myśli o sztuce. Wykłady dotyczyły teorii sztuki rosyjskiej awangardy, poglądów na sztukę Waltera Benjamina, György Lukácsa i Stefana Morawskiego, koncepcji świadomości wzrokowej Władysława Strzemińskiego oraz feministycznej krytyki Griseldy Pollock. Nowa seria to propozycja spojrzenia na marksizm jako metodologię nauki, teorii społecznej, myśli o sztuce i sztuki samej. Pytać będziemy, co jeszcze jest w tej metodzie inspirującego, a co już umarło śmiercią naturalną.
 

Cykl zajęć rozpocznie prof. Karol Modzelewski wykładem, w którym przyjrzy się własnej pracy badawczej i jej relacji do marksizmu. Dr hab. Tomasz Wiśniewski przedstawi podstawowe pojęcia filozofii marksowskiej (alienacja, wyzysk, materializm, dialektyka, formacja społeczna/sposób produkcji, klasa społeczna, rewolucja) w kontekście tradycji intelektualnej, która ukształtowała myśl autora Kapitału. Prof. Andrzej Leder poświęci zajęcia momentom związku psychoanalizy i marksizmu w myśli społecznej i filozoficznej XX wieku. Dr hab. Michał Herer zajmie się ewolucją myśli Michela Foucault, a konkretnie przejściem od logiki władzy dyscyplinarnej wyłożonej przede wszystkim w Nadzorować i karać do logiki „bezpieczeństwa” i „kontroli”.

Blok następnych trzech zajęć poświęcony będzie sztuce w Polsce po II wojnie światowej oraz problemowi wcielenia w życie estetycznych postulatów marksizmu. Prof. Wojciech Włodarczyk zajmie się związkami socrealizmu i nowoczesności w Polsce, natomiast Dorota Jarecka zapyta o związek teorii i krytyki oraz historiografii okresu realizmu socjalistycznego z marksizmem. Wykład końcowy wygłosi prof. Piotr Piotrowski, który tzw. szkołę poznańskiej marksistowskiej historii sztuki lat 70. uczyni tłem do rozważań o marksistowskiej historii sztuki w Polsce i na świecie oraz zapyta o przyszłość tego rodzaju refleksji metodologicznej.

Zajęcia odbywać się będą w audytorium Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.