Dokumentacja

Jak robić szkołę?
WARSZAWA W BUDOWIE 13

Organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie po raz 13. festiwal WARSZAWA W BUDOWIE podejmuje temat edukacji, zadając w tytule pytanie "Jak robić szkołę?". Dzieje się to w czasie gorącego sporu o przyszłość szkolnictwa publicznego w Polsce.

Każdy doświadczył obowiązku szkolnego i ma swoją odpowiedź na pytanie, jaka powinna lub nie powinna być szkoła. Zastanawiając się nad wyzwaniami dla edukacji przyszłości, wsłuchiwaliśmy się w głosy wielu środowisk: osób, które się uczą i które nauczają, tych, którzy szkoły budują i tych, którzy piszą o nich książki.

Tytułowe pytanie zadajemy w momencie wzmocnionego przez pandemię kryzysu w oświacie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy wywołane niedoborem miejsca, kadr, środków albo politycznymi napięciami zdarzały się wielokrotnie wcześniej i różnie sobie z nimi radzono. Zadaniem wystawy jest nie tylko diagnozowanie trudności, ale przede wszystkim szukanie rozwiązań i strategii naprawczych, szczególnie obecnie, czyli w czasie niestabilnej organizacji życia codziennego i rosnącej politycznej presji.
WARSZAWA W BUDOWIE z jednej strony angażuje się w komentowanie bieżących spraw, a z drugiej pozostaje nadal festiwalem poświęconym projektowaniu miasta. W ramach wystawy "Jak robić szkołę?" prezentowanej w Muzeum nad Wisłą sprawdzamy, jakie cechy powinna mieć szkoła, by jak najlepiej spełniać swoje zadania i pytamy o to, czego nowo powstające budynki mogą nauczyć się od tych zbudowanych w przeszłości. W sposób syntetyczny patrzymy na sto lat projektowania dla oświaty w Warszawie – zwłaszcza na szkoły powstałe w wyniku przedwojennej akcji budowlanej prezydenta Stefana Starzyńskiego (jako przykład zapomnianego dziedzictwa warszawskiego funkcjonalizmu) i legendarne „tysiąclatki”, czyli szkoły-pomniki Tysiąclecia państwa polskiego.

Wystawa jest wielowątkową opowieścią, która łączy podstawowe dane liczbowe dotyczące szkolnictwa, projekty architektoniczne, zdjęcia i prace artystyczne. Przygląda się napięciom między działaniami odgórnymi i oddolnymi, szuka w innych modelach nauczania możliwości ulepszenia istniejącego systemu, a wreszcie definiuje rolę Muzeum jako instytucji długofalowo wspierającej edukację w swoim programie.
Wystawa o projektowaniu szkół trafiła w swój czas. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało w tym roku dokument pt. Szkoła dobrze zaprojektowana. Na wystawie znajdą się opisy cech „dobrze zrobionej” szkoły, wybrane przykłady realizacji historycznych i współczesnych, przede wszystkim tych, które znalazły się w finale tegorocznej Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Zdobywcy zeszłorocznej nagrody Grand Prix, XYstudio, wyspecjalizowane w projektowaniu przestrzeni edukacyjnych, zostało zaproszone do współtworzenia wystawy.

WARSZAWA W BUDOWIE 13 to również działania inicjowane wokół festiwalu. Sanatorium dla pracownic oświaty w Szuminie, spacery architektoniczne po warszawskich szkołach czy Formy podstawowe (wystawa jako zestaw instrukcji artystycznych do odtworzenia w szkole) to propozycje projektów, które chcemy włączyć na stałe do programu instytucji. Będą one realizować jedno z podstawowych zadań muzeum, którym jest budowanie długotrwałych relacji ze środowiskiem edukacyjnym i eksperymentowanie z formą współpracy ze szkołą jako instytucją.
 

 

 

Організований Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві 13-й фестиваль «ВАРШАВА В БУДОВІ» піднімає тему освіти, ставлячи у заголовку питання Як творити школу? Це відбувається в часі гострої суперечки про майбутнє публічної освіти в Польщі.

Кожен має досвід обов’язкової освіти і відповідь на питання про те, якою повинна або не повинна бути школа. Розважаючи над викликами для освіти майбутнього, ми прислуховувалися до голосів багатьох середовищ: людей, які навчаються і навчають, тих, хто будує школи, і тих, хто пише про них книжки.
Поставлене в заголовку питання ми задаємо під час кризи в освіті, що посилилася через пандемію. Однак усвідомлюємо, що проблеми, спричинені нестачею місця, кадрів, ресурсів чи політичною напруженістю, неодноразово траплялися й раніше і вирішувалися по-різному. Завдання виставки – не лише діагностувати труднощі, але передовсім шукати рішення та стратегії виправлення, особливо в наш час, тобто в умовах нестабільної організації повсякденного життя та посилення політичного тиску.
«ВАРШАВА В БУДОВІ», з одного боку, дозволяє собі коментувати поточні події, а з іншого – залишається фестивалем, присвяченим проектуванню міста. В рамках виставки Як творити школу?, представленої в Музеї над Віслою, ми перевіряємо, які характеристики повинна мати школа, щоб якомога краще виконувати свої завдання, і запитуємо, чого нові будівлі можуть навчитися від тих, що були збудовані в минулому. Синтетично ми розглядаємо столітню історію проектування для освіти у Варшаві – особливо школи, створені в результаті довоєнної будівельної акції президента Стефана Стажинського (як приклад забутої спадщини варшавського функціоналізму), та легендарні «тисячолітки», тобто школи-пам’ятки тисячоліття Польської держави.
Виставка є багатосюжетною розповіддю, у якій поєднані базові цифри стосовно шкільництва, архітектурні проекти, фотографії та твори мистецтва. Вона звертає увагу на напруженість між діями зверху та знизу, шукає в інших моделях навчання можливості вдосконалити існуючу систему та, насамкінець, визначає роль Музею як установи, що у своїй програмі підтримує освіту на довгострокову перспективу.
Виставка про проектування шкіл дуже актуальна. Цьогоріч Бюро архітектури і просторового планування опублікувало документ під назвою «Належно запроектована школа». На виставці будуть представлені описи характеристик «належно зробленої» школи, вибрані приклади історичних та сучасних проектів, особливо тих, які увійшли до фіналу цьогорічної Архітектурної премії Президента столичного міста Варшави. Володарів її минулорічного Гран-прі, xystudio, що спеціалізується на проектуванні освітніх просторів, було запрошено спільно творити цю виставку.
«ВАРШАВА В БУДОВІ 13» - це також заходи, що супроводжують фестиваль. Санаторій для працівниць освіти в Шуміні, архітектурні прогулянки по варшавських школах та «Базові форми» (виставка як набір мистецьких інструкцій, які слід відтворити в школі) - це пропозиції проектів, які ми хочемо включити до програми інституцій на постійній основі. Вони будуть реалізувати одне з основних завдань музею, яким є побудова довгострокових відносин із освітнім середовищем та експериментування з формою співпраці зі школою як інституцією.