KULTOUR
Spotkania ze sztuką współczesną dla młodzieży

  • KULTOUR

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w nowym programie edukacyjnym poświęconym zagadnieniom sztuki współczesnej.

Program obejmuje udział zorganizowanych grup uczniów w cyklu zajęć prowadzonych przez edukatorki, edukatorów i pedagożki teatru z czterech stołecznych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz TR Warszawa.

KULTOUR to okazja na spotkanie młodzieży z nowymi środkami artystycznego wyrazu w różnych dziedzinach sztuki współczesnej. Celem programu jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. KULTOUR to także okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat, a także sposobu, w jaki sztuka interpretuje i przedstawia wydarzenia historyczne.

Zajęcia w ramach programu KULTOUR odbywać się będą od II połowy września do grudnia 2019 roku. Cykl obejmuje udział młodzieży w czterech warsztatach, po 1 w każdej z instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i TR Warszawa. 

Cena pojedynczych warsztatów:
150 zł/grupa (płatne oddzielnie w każdej z instytucji)

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza, który znajduje się tutaj.

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba grup, które mogą uczestniczyć w programie, jest ograniczona.

Grupy zakwalifikowane do udziału w programie KULTOUR zostaną powiadomione mailowo. Następnie, koordynatorzy programu z każdej z instytucji skontaktują się z nimi celem umówienia terminu warsztatów. 

Udział w programie KULTOUR – spotkania ze sztuką współczesną może być dofinansowany w ramach projektu Miasta Stołecznego Warszawy „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”.

„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to miejski projekt zakładający dofinansowanie organizowanych przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m. st. Warszawy. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków

Zajęcia odbywają się w następującej kolejności:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: wrzesień/październik
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera: październik/listopad
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki: listopad
TR Warszawa: listopad/grudzień

Pytania o historię
(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Zajęcia poświęcone będą tematyce historii podejmowanej w sztukach wizualnych, a także artystycznym sposobom na wyrażenie sprzeciwu wobec wojen, nierówności i szeroko pojętej przemocy na podstawie wystawy Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku. Młodzież weźmie udział w dyskusji na temat odczytywania i (re)interpretacji wydarzeń historycznych. Warsztat obejmować będzie także analizę języka artystycznego prac zgromadzonych na wystawie.

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktu z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej, tj. dostrzeganie mnogości perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny.
 

O współczesnym teatrze
(Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera)

Zajęcia poświęcone będą historii teatru i przemianom zachodzącym we współczesnym teatrze. Podczas warsztatów, które odbędą się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, uczniowie zapoznają się z wybranymi spektaklami i poddadzą analizie narzędzia wykorzystywane we współczesnych inscenizacjach. Uczestnicy, wykorzystując ćwiczenia improwizacyjne, przygotują krótkie pokazy odnoszące się do omawianych zagadnień.

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej historii sztuki w zakresie formułowania samodzielnych, logicznych wypowiedzi argumentacyjnych na temat twórczości wybitnych artystów.

Uczestnicy warsztatów mogą także obejrzeć spektakle Kuroń. Pasja według św. Jacka oraz Damaszek 2045, które połączone są z zajęciami wprowadzającymi w tematykę przedstawień.
Cena pojedynczego biletu na spektakl: 30 zł.
Więcej informacji dot. uczestnictwa w spektaklach i warsztatach dodatkowych na stronie internetowej teatru.

Scenografia jako medium
(Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki)

Zajęcia poświęcone będą współczesnej kulturze widzianej przez pryzmat scenografii — dziedziny łączącej sztuki plastyczne, literaturę i teatr. Warsztaty odbędą się na wystawie Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku. Na ekspozycji będzie można zobaczyć scenografię jako sztukę, która jest bliska rzeczywistości i ma ścisły związek z przemianami historycznymi i społecznymi.

Zaprosimy młodzież w podróż przez historię XX i XXI wieku. Uczestnicy warsztatów będą oglądać wystawę, dzielić się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami, dyskutować, a także działać twórczo w przestrzeni galerii.

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej języka polskiego w zakresie kształcenia umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

PrzeTWORZENIE
(TR Warszawa)

Zajęcia poświęcone będą roli adaptacji w sztuce i na scenie. Młodzież dowie się, czym jest teatralna adaptacja, jakie wyzwania pociąga za sobą tworzenie teatralnych scenariuszy opartych na tekstach dawnych lub powieściach, a także pozna różnice między adaptacją wydarzeń historycznych i fikcji literackiej. Uczestnicy podejmą także dyskusję nt. roli poszczególnych elementów spektaklu, jak np. scenografia i kostiumy w uwspółcześnianiu sztuk.

Podczas warsztatów, które odbędą się na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8, uczniowie obejrzą fragmenty wybranych spektakli z repertuaru teatru. Na ich podstawie spróbują stworzyć własne teatralne adaptacje. Podczas zajęć wykorzystywane będą elementy działań improwizacyjnych.

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej języka polskiego w zakresie kształcenia umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.