Archiwa Artystek i Artystów

Archiwa Sztuki Współczesnej to projekt digitalizacji i prezentacji archiwów związanych z praktykami artystycznymi po 1945 roku.

Naszym celem jest stworzenie bazy internetowej, która z jednej strony ułatwi prowadzenie badań, z drugiej zaś pozwoli na popularyzację najciekawszych zjawisk sztuki współczesnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie sukcesywnie pozyskuje i porządkuje nowe zbiory, w najbliższym czasie odsłonięte zostaną kolejne archiwa.

Wśród prezentowanych obecnie materiałów znajdują się niekonwencjonalne prace artystyczne: publikacje, artziny, dokumentacje fotograficzne, teksty artystów, listy i dokumenty prywatne oraz oficjalne pisma, odsłaniające codzienne życie artystów.

Dokumenty zebrane w Archiwach pokazują, w jaki sposób artyści angażowali się w rzeczywistość, także tę społeczną i polityczną, jakie towarzyszyły im cele i na czym polegały ich nowe metody działania. Większość materiałów, które prezentujemy, nie była nigdy udostępniana na szeroką skalę.

W ramach Archiwów Sztuki Współczesnej opracowane zostały dotychczas archiwa wybranych artystów lub zjawisk artystycznych tworzące odrębne zbiory.

WYPOŻYCZENIA

Ważne: 
Uprzejmie informujemy, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 31 grudnia 2024 roku wstrzymało udostępnianie wszelkich zbiorów muzealnych, w tym Archiwów Artystek i Artystów. Jest to podyktowane przeprowadzką nowego budynku Muzeum oraz koniecznością urządzenia przestrzeni dla publiczności. Przepraszamy za niedogodności, jakie może to powodować.


 

Wniosek o wypożyczenie obiektu ze zbiorów należy złożyć nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą wypożyczenia. Wniosek powinien zawierać:

1) cel wypożyczenia z podaniem szczegółów (np. charakterystykę wystawy, program badań naukowych);
2) listę obiektów z podaniem numeru ewidencyjnego, autora, tytułu, datowania i techniki (możliwe wcześniejsze przeprowadzenie kwerendy na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie lub w drodze zapytania kwerendowego);
3) planowany czas wypożyczenia ze wskazaniem okresu i miejsca eksponowania;
4) raport warunków wystawienniczych / raport bezpieczeństwa (w odniesieniu do instytucji zagranicznych tzw. facilities report) dotyczący przestrzeni magazynowania i eksponowania obiektów;
5) dane kontaktowe do organizatora i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wydarzenia (np. wystawy).

W sprawach szczegółów dotyczących wypożyczeń archiwów prosimy o kontakt pod adresem: archiwum@artmuseum.pl.

 

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKÓW

W celu udostępnienia wizerunków należy wypełnić Wniosek o udostepnienie wizerunkow obiektow + klauzula RODO v1,1 i przesłać na adres: archiwum@artmuseum.pl. Poza przypadkami przewidzianymi w ustawie z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352), wizerunki udostępnia się odpłatnie.