Kto napisze historię łez
Artystki o prawach kobiet

Kto napisze historię łez
Kup bilet

Od ponad stulecia trwa spór o prawa reprodukcyjne kobiet. Ścierają się tu odmienne wizje społeczeństwa i państwa, roli religii i granic wolności jednostki. Kto ma w tej sprawie decydujący głos: społeczności czy same kobiety? Kwestia ta potrafi fundamentalnie dzielić i prowokować akty agresji. W sporze ginie opis osobistych, jednostkowych doświadczeń, a przede wszystkim – kobieca perspektywa.

[Українська версія нижче]
„Kto napisze historię łez” to wystawa o relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem. Jej tytuł został zapożyczony z pracy amerykańskiej artystki Barbary Kruger i podkreśla żmudny proces dochodzenia kobiet do swoich praw. Prezentowane na wystawie dzieła starają się przełamać impas, jaki zapanował w debacie nad aborcją, przekroczyć kryzys języka werbalnego i wizualnego. Celem jest wyjęcie tematu aborcji spod władzy politycznych klisz. Artystki opierają się na prawdziwych historiach i wprowadzają do swoich realizacji całe spektrum wizualno-poetyckich odniesień, wyobrażeń i symboli, które oddają złożoność doświadczenia związanego z byciem w ciąży i aborcją.

To konkretne, ludzkie doświadczenie przez lata było tematem tabu, o którym nie można było i nie wypadało mówić. Wystawa mierzy się zarówno z tym społecznym wyparciem, jak i egzystencjalnym charakterem tego doświadczenia. Dlatego pokazujemy dzieje walki o prawa reprodukcyjne kobiet – wydarzenia historyczne, które wyznaczały kolejne etapy tej batalii, oddajemy głos jej uczestniczkom, ale także przyglądamy się tematowi aborcji poprzez emocje, które nadają jej wymiar egzystencjalny i jednostkowy. Wszystko to znajdziemy na przykład w cyklu akwafort Pauli Rego z 1999 roku, zatytułowanym Abortion series (O aborcji). Przedstawione w duchu realizmu sceny cierpienia, opuszczenia i beznadziei odegrały kluczową rolę w batalii o prawa reprodukcyjne w Portugalii w 2007 roku.

Walka o prawa kobiet toczy się na całym świecie i jest związana z przemianami współczesnych społeczeństw. Prezentujemy prace odnoszące się do doświadczenia kobiet z Argentyny, Hiszpanii, Irlandii, USA, Portugalii czy Polski, z krajów, które w ostatnim czasie stały się miejscem masowych protestów i gorącej publicznej debaty. Debaty, która w przeważającej mierze – choć nie od razu – kończyła się przyznaniem kobietom pełni praw reprodukcyjnych.

Architektura wystawy stworzona została przez niemiecką architektkę Johannę Meyer-Grohbrügge. Nawiązuje ona do historycznej ekspozycji „Womanhouse” (Dom kobiet) z 1972 roku, która uznawana jest za jedną z pierwszych wystaw sztuki feministycznej. Grupa studentek Kalifornijskiego Instytutu Sztuki (CalArts) wyremontowała przeznaczoną do wyburzenia kamienicę w Los Angeles i, pod okiem swoich profesorek Judy Chicago i Miriam Schapiro, zamieniła ją w surrealną, przesączoną erotyką i humorem, instalację artystyczną odpowiadającą różnym sferom życia kobiet. Meyer-Grohbrügge tę domową przestrzeń monumentalizuje, a miękka, stworzona z tkanin architektura przybiera kształt waginy, „początku świata”.

Artystki
Archiwum Protestów Publicznych, Artists’ Campaign to Repeal the Eighth Amendment, Anne Maree Barry, Anna Beata Bohdziewicz, Andrea Bowers, Cecily Brennan, Tony Cokes, Cecelia Condit, Elektra KB, Rachel Fallon, Viola Głowacka, Guerrilla Girls, Patricia Hurl, Teresa Jakubowska, Anna Janczyszyn-Jaros, Maja Kleczewska & Łukasz Chotkowski, Dominika Kowynia, Barbara Kruger, Ewa Kuryluk, Alice Maher, Ana Mendieta, Fina Miralles, Mia Mullarkey, Małgorzata Mycek, Joanna Piotrowska, Luiza Prado de O. Martins, Paula Rego, Mariela Scafati, Agata Słowak, Elena Tejada-Herrera, Teresa Tyszkiewicz, Weronika Wysocka

Oświadczenie rodzica / opiekuna do pobrania: Oświadczenie rodzica_opiekuna

 

Уже понад століття триває дискусія про репродуктивні права жінок. На цьому полі ведуть двобій різні бачення суспільства й держави, ролі релігії та меж свободи особистості. Хто у цій справі має вирішальний голос: суспільство чи самі жінки? Це питання спроможне фундаментально ділити людей і спричиняти агресію. У цій суперечці розмивається опис особистих, індивідуальних досвідів, передовсім — жіноча перспектива.

«Хто напише історію сліз» — це виставка про відносини між жіночим тілом і репресивним законодавством. Її назва запозичена з праці американської художниці Барбари Крюґер й робить акцент на виснажливому процесі здобуття жінками своїх прав. Представлені на виставці твори — це спроба побороти застій, що запанував у дискусії про аборт, подолати кризу вербальної й візуальної мови. Її мета — звільнити тему аборту від влади політичних кліше. Художниці беруть за підґрунтя справжні історії та вводять у свої роботи цілий спектр візуально-поетичних алюзій, уявлень і символів, що передають складність досвіду, пов’язаного з вагітністю й абортом.

Це конкретні людські досвіди роками перебували під табу, про яке не можна було й не годилося говорити. Виставка ж працює водночас із цим суспільним витісненням і з екзистенційним характером цього досвіду. Тому ми показуємо історію боротьби за права жінок — історичні події, що визначали чергові етапи цієї битви, даємо слово її учасницям, але також розглядаємо тему аборту через емоції, які надають їй екзистенційного й індивідуального виміру. Усе це ми побачимо, наприклад, у циклі офортів Паули Реґо 1999 року, що називається «Abortion series» (Про аборт). Сцени страждання, самотності й безнадії, зображені в дусі реалізму, відіграли ключову роль у боротьбі за репродуктивні права в Португалії в 2007 році.

Боротьба за права жінок ведеться по всьому світу, вона пов’язана зі змінами сучасних суспільств. Ми експонуємо праці, присвячені досвіду жінок із Аргентини, Іспанії, Ірландії, США, Португалії чи Польщі, з країн, які в останні роки стали місцем масових протестів і гарячої публічної дискусії. Дискусії, яка переважно — хоча не одразу — завершувалась визнанням повноти репродуктивних прав жінок.

Архітектура виставки була створена німецькою архітекторкою Йоанною Меєр-Ґробрюґґе. Вона відсилає до історичної експозиції «Womanhouse» (Дім жінок) 1972 року, яка вважається однією з перших виставок феміністичного мистецтва. Група студенток Каліфорнійського інституту мистецтв (CalArts) відремонтувала будинок у Лос-Анджелесі, що підпадав під знесення, і під наглядом своїх професорок Джуді Чикаґо й Міріам Шапіро перетворила його на сюрреалістичну, просякнуту еротикою й гумором художню інсталяцію, присвячену різним сферам життя жінок. Меєр-Ґробрюґґе монументалізує цей домашній простір, а м’яка, створена з тканин архітектура, набуває форми вагіни, «початку світу».

Художниці
Архів громадських протестів, Artists’ Campaign to Repeal the Eighth Amendment, Анн Марі Барі, Анна Беата Богдзєвич, Андреа Баверз, Тоні Коукс, Сеселія Кондіт, Електра КБ, Рейчел Феллон, Віола Ґловацька, Guerrilla Girls, Патриша Герл, Тереса Якубовська, Анна Янчишин-Ярос, Мая Клечевська, Домініка Ковиня, Барбара Крюґер, Ева Курилюк, Еліс Мер, Ана Мендіета, Фіна Міраєс, Міа Маларкі, Малґожата Мицек, Йоанна Пйотровська, Луїза Прадо де О. Мартінз, Паула Реґо, Маріела Скафаті, Аґата Словак, Елена Техада-Геррера, Тереса Тишкевич, Вероніка Висоцька.

Тут ви знайдете описи деяких робіт 
 

Zespół kuratorski
Magda Lipska, Sebastian Cichocki, Łukasz Ronduda

Produkcja
Aleksandra Nasiorowska, Maria Nowakowska, Szymon Żydek

Projekt architektoniczny
Johanna Meyer-Grohbruegge

Identyfikacja wizualna
Ola Jasionowska

Teksty towarzyszące
Sebastian Cichocki, Magda Lipska, Agnieszka Graff-Osser, Maria Poprzęcka, Łukasz Ronduda, Martha Rosenberg, Katarzyna Wężyk

Tłumaczenia
Arthur Barys, Zuzanna Błahuszewska, Klementyna Dec, Anna Dzierzgowska, Justyna Gardzińska, Chris Smith

Redaktorka prowadząca
Kacha Szaniawska

Komunikacja
Marta Bartkowska, Józefina Bartyzel, Aleksandra Długołęcka, Anna Szałas, Aleksandra Urbańska, Iga Winczakiewicz

Koordynacja programu publicznego
Paweł Nowożycki

Kuratorka programu filmowego
Gabriela Sitek

Edukacja
Marta Przybył, Marta Maliszewska,Katarzyna Benda i grupa Ponton, Jakub Depczyński, Bogna Stefańska, Petra Skarupsky, Bernard Wnuk, Cezary Wierzbicki, Dominika Jagiełło, kolektyw Blyzkist

Muzeum Dostępne
Marta Przasnek

Konserwacja
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk, Michał Kożurno

Realizacja wystawy
Jakub Antosz, Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Aleksander Kalinowski, Robert Kania, Paweł Ostromecki, Przemysław Pryciak, Paweł Sobczak, Piotr Sokół, Marcin Szubiak, Tomasz Wołkow

Przewodnik po wystawie
historielez.artmuseum.pl

Opracowanie graficzne wystawy
Monika Golisz - ALE DOBRZE STUDIO
Maciej Chodziński

Projekt strony internetowej
Huncwot

Współpraca
Adrian Antoniewicz, Michał Bachta, Zofia Czartoryska, Agata Górska-Campagno, Agnieszka Jędrzejczyk, Kamil Jóźwik, Andrzej Kowalski, Hubert Kowalski, Anna Nagadowska, Jarosław Paruch, Sylwia Radzikowska, Anna Ragan, Dagmara Rykalska, Eliza Sasak-Maciejczyk, Natalia Sielewicz, Olga Szeluga

Podziękowania
Sara Buraya Boned, Cecily Brennan, Weronika Szwarc-Bronikowska, Cristea Roberts Gallery, Bożena Czubak - Fundacja Profile, Małgorzata Fuszara, Sarah Glennie, Małgorzata Charyło-Gorczyca, Łukasz Gorczyca, Magdalena Grabowska, Robert Jarosz, Bożena Keff, Hwayong Kim, Barbara Labuda, Lisette Lagnado, Tomasz Pasiek, Zdzisław Sosnowski, Ewa Dąbrowska-Szulc, Milada Ślizińska, Zenon Żyburtowicz
 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz więcej zdjęć

Archiwalne Wydarzenia towarzyszące wystawie:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Film Ósma poprawkapokaz filmu
W cyklu „Kto napisze historię łez”
Online
,
11:00 Warsztaty Silniejsze bezpieczniejszeWarsztaty z samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową lub wzroku Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieMagdy Lipskiej, Sebastiana Cichockiego i Łukasza Rondudy
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Warsztaty Silniejsze bezpieczniejszeWarsztaty z samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieMagdy Lipskiej
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Agnieszka Graffoprowadza po wystawie
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieŁukasza Rondudy
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Marcin Kościelniakoprowadza po wystawie
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Warsztaty Silniejsze bezpieczniejszeWarsztaty z samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową lub wzroku Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieSebastiana Cichockiego
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Warsztaty Silniejsze bezpieczniejszeWarsztaty z samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Katarzyna Kasiaoprowadza po wystawie
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Film Salwador. Piekło kobietpokaz filmu
W cyklu „Kto napisze historię łez”
Online
,
18:00 Film Chcemy także różpokaz filmu
W cyklu „Kto napisze historię łez”
Online
,
18:00 Film Pokaz filmu „1993”aut. Magdy Mosiewicz, Magdy Lipskiej i Łukasza Rondudy
W cyklu „Kto napisze historię łez”
Online
,
19:30 Debata Historie łez 1993-2022Debata z udziałem ekspertek
W cyklu „Kto napisze historię łez”
Online
,
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieMagdy Lipskiej
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Wtorkowe oprowadzanie po wystawie Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawie/Guided tour in EnglishWho Will Write the History of Tears
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieŁukasza Rondudy
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Bożena Keffoprowadza po wystawie „Kto napisze historię łez”
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Niedzielne oprowadzanie po wystawieKto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieSebastiana Cichockiego
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Archiwum Protestów Publicznychoprowadza po wystawie „Kto napisze historię łez”
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:30 Wydarzenie Wszystkie jesteśmy BelénCzytanie performatywne książki Any Eleny Correi
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieMagdy Lipskiej
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Iwona Kurzoprowadza po wystawie
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieŁukasza Rondudy
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzania Екскурсії для сусідів | Экскурсии для соседей Oprowadzania dla sąsiadów
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieKto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieKto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Oprowadzania Екскурсія українською мовою Oprowadzanie po ukraińsku
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Guided tour in EnglishOprowadzanie po angielsku
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieSebastiana Cichockiego
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieMagdy Lipskiej i Łukasza Rondudy
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzania Экскурсия на русском языкеOprowadzanie po rosyjsku
W cyklu „Kto napisze historię łez”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa