Środowe oprowadzanie w języku rosyjskim
Туры с экскурсоводом на русском языке

  • Środowe oprowadzanie w języku rosyjskim
    Oprowadzanie po wystawie "Robiąc użytek", fot. Bartosz Stawiarski

Первый тур с экскурсоводом состоится 9 марта в 18:00 в Музее Современного Искусства в Варшаве (бывший мебельный павильон „Эмилия”, ул. Эмилии Плятер 51).  

Мы предлагаем Вам посетить выставку „Принося пользу. Жизнь в пост-артистической эпохе”.

Искусство присутствует во многих областях повседневной жизни: его можно найти в альтернативной экономике, в массовых протестах, диверсионной рекламе, в пищевых кооперативах и городском садоводстве, в критичном туризме, в программе неофициальных университетов и так далее. В этих случаях жизнь насыщается характеристичной для искусства чувствительностью, концептуальным излишком, мышлением по средством формы или бесконечными играми с воображением: политическим, экономическим, научным. Это не новое явление, а тем более не направление или стиль в искусстве.

Выставка „Принося пользу. Жизнь в пост-артистической эпохе” относится к одному из главных постулатов авангарда ХХ-века: взаимопересечения или даже слияния искусства з повседневной жизнью. Ежи Людвинский, польский теоретик искусства, так писал в своем эссе „Искусство в пост-артистической эпохе” (1972): „Весьма вероятно, что мы сегодня не занимаемся уже искусством. Мы просто пропустили момент, в котором искусство превратилось в что-то совсем другое; в что-то, чего не умеем уже назвать. Одно несомненно - то, чем мы сегодня занимаемся дает нам на много больше возможностей.”

Одним из главных вопросов, которые ставят кураторы выставки это определение лиц (их статуса и компетентности), которые занимаются так называемым пост-искусством в мире, в которым нужно заново определить обязанности индивида по отношению к обществу, а также новые глобальным проблемам: миграции, экономическому кризису, вооруженным конфликтам, угрозе экологической катастрофы. Как артистическая деятельность может повлиять на реальную жизнь? Всегда ли она должна иметь материальную форму в виде произведении искусства? Какую роль играет музей в ситуации, когда искусство склоняется к не художественной среде, теряя свои художественные черты?

Посещение выставки с экскурсоводом бесплатно.
    

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza w każdą środę na oprowadzania po bieżących wystawach w języku rosyjskim.

Pierwsze oprowadzanie odbędzie się w środę, 9 marca 2016 roku o godzinie 18:00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (były pawilon meblowy „Emilia”, ul. Emilii Plater 51). Zapraszamy na spacer z przewodnikiem po wystawie „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”.

Sztuka obecna jest w wielu obszarach rzeczywistości: można znaleźć ją w alternatywnych ekonomiach, podczas protestów ulicznych, w dywersyjnej reklamie, w kooperatywach spożywczych i w miejskim ogrodnictwie, w krytycznej turystyce, w programach latających uniwersytetów itd. W takich wypadkach życie przenika charakterystyczna dla sztuki wrażliwość, konceptualny naddatek, myślenie formą czy też niekończące się gry z wyobraźnią: polityczną, ekonomiczną czy naukową. Nie jest to zjawisko nowe, ani tym bardziej nurt czy styl w sztuce.

Wystawa „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” odnosi się do jednego z podstawowych postulatów XX-wiecznych awangard: wzajemnego przenikania czy wręcz fuzji sztuki z życiem codziennym. Polski teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński pisał w 1972 roku (w eseju „Sztuka w epoce postartystycznej”): Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości.

Jednym z głównych pytań stawianych na tej wystawie jest kwestia statusu i kompetencji osób parających się tak rozumianą post-sztuką – w świecie, w którym na nowo należy zdefiniować powinności jednostki wobec wspólnoty oraz nowych globalnych wyzwań: migracji, kryzysu ekonomicznego, konfliktów zbrojnych i zagrożeń ekologicznych. W jaki sposób na rzeczywistość wpłynąć mogą artystyczne kompetencje? Czy zawsze muszą one materializować się w postaci dzieł sztuki? Jaką rolę pełnić może muzeum w sytuacji, w której sztuka promieniuje do nieartystycznych środowisk, tracąc cechy pozwalające zdefiniować ją jako sztukę?  

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: