Środowe oprowadzanie w języku rosyjskim
Тур с экскурсоводом на русском языке

  • Środowe oprowadzanie w języku rosyjskim
    Widok wystawy „Ćwiczenia z kreatywności", fot. Bartosz Stawiarski

Очередной тур с экскурсоводом состоится 27 июля 2016 г. в 17:00 в Музее Современного Искусства в Варшаве (ул. Панска 3, вход с ул. Слиской).

Мы предлагаем Вам посетить венгерскую выставку „Упражнения по креативности. Пространства эманципационного образования”.

Показывая примеры из искусства и архитектуры выставка „Упражнения по креативности” говорит о том, как открытые, вовлекающие формы образования (в том числе техники монтажа, двигательные упражнения, утопические архитектурные модели, игры, основаные на невербальной коммуникации, коллективные действия) могут стать источником вдохновления для воображения, а так же началом для строительства экспериментальных и демократических сообществ.

Название выставки происходит от названия художественного курса, который в 1975-77 гг. в Будапеште вели Эрдей Миклош и Маурер Дора. Рассматривая близкие к ним примеры междисциплинарных самообразовательных кружков 70-х годов и раньше педагогические эксперименты связаные с деятельностью Баухауза, Блэк Маутейн Колледж или Интернационала Ситуационистов, выставка показывает образовательный потенциал искусства и включается в современные дискуссии по теме образовательного перелома в изобразительном искусстве или коммерциализации креативности.

Представляя альтернативные методы артистического образования выставка определяет креативность как форму действии, которую воплащается в жизнь когда сеть взаимоотношении и взаимодействии окружающие единицу разбивается. Это не черта, ни умение которое можна развивать, но междучеловеческая форма действии, которая позвалает на критическое изучение в сообществе. Она не означает пассивного присвоения информации, но (интер)активное формирование личности и междучеловеческих отношении, а также получение прав самоопределения гуппами и личностями.

Посещение выставки с экскурсоводом бесплатно.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza w środy na oprowadzania po bieżących wystawach w języku rosyjskim.


Kolejne oprowadzanie odbędzie się w środę, 27 lipca 2016 roku o godzinie 17:00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Pańska 3, wejście od ul. Śliskiej). Zapraszamy na spacer z przewodnikiem po wystawie „Ćwiczenia z kreatywności. Przestrzenie emancypacyjnej edukacji”.

Sięgając do przykładów ze sztuki i architektury, wystawa „Ćwiczenia z kreatywności” pokazuje, jak otwarte i uczestniczące formy uczenia się, takie jak różne techniki montażu, ćwiczenia ruchowe, utopijne modele architektoniczne, gry oparte na komunikacji niewerbalnej czy kolektywne działania mogą stać się inspiracją dla wyobraźni oraz początkiem budowania eksperymentalnych i demokratycznych wspólnot.

Tytuł wystawy odnosi się do nazwy kursu artystycznego prowadzonego w latach 1975 – 1977 w Budapeszcie przez Miklósa Erdély’ego i Dórę Maurer. Śledząc bliskie im przykłady transdyscyplinarnych kół samokształceniowych z lat 70-tych i wcześniejsze eksperymenty pedagogiczne związane ze środowiskami Bauhausu, Black Mountain Collage czy Międzynarodówki Sytuacjonistów, wystawa odkrywa edukacyjny potencjał sztuki i włącza się we współczesne debaty na temat zwrotu edukacyjnego w sztukach wizualnych czy urynkowienia kreatywności.

Prezentując alternatywne metody edukacji artystycznej w kontekście pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej, wystawa definiuje kreatywność jako formę działania, które jest wcielane w życie, gdy sieć relacji i ról otaczających jednostkę zostaje zerwana. Nie jest to cecha ani umiejętność, którą można rozwinąć, ale międzyludzka forma działania, która umożliwia krytyczne, wspólnotowe uczenie się. Nie oznacza biernego przyswajania informacji, ale (inter)aktywne kształtowanie osobowości i relacji interpersonalnych oraz upodmiotowienie grup i jednostek, tak, by mogły stać się krytycznymi i odpowiedzialnymi aktorami społecznymi.

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem jest bezpłatne.  

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: