Regulamin zapisów na wydarzenia WWB3

I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej ,,Regulaminem”), został opracowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 3, (zwane dalej ,,Organizatorem”) w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator w dniach 1-30 października 2011r. organizuje Warsztaty, Spacery i Wycieczki w ramach festiwalu o nazwie Warszawa w Budowie.

3. Warsztaty, Spacery i Wycieczki będą odbywały się w wybranych lokalizacjach w Warszawie.

4. Uczestnicy Warsztatów, Spacerów i Wycieczek wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.

5. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu brały udział w Warsztatach, Spacerach i Wycieczkach. Każda osoba uczestnicząca w nich obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja

1. Udział w Warsztatach, Spacerach i Wycieczkach uzależniony jest od dokonania rejestracji na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.warszawawbudowie.pl i uzyskania od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej rezerwację.

2. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc.

3. Rejestracja na stronie internetowej Organizatora oraz udział w Warsztatach, Spacerach i Wycieczkach są bezpłatne.

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych przez stronę internetową www.warszawawbudowie.pl .

5. Każdy może dokonać tylko jednego zgłoszenia udziału dla każdego Warsztatu, Spaceru lub Wycieczki.

6. Zgłoszenia można dokonywać tylko przez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.warszawawbudowie.pl. Zgłoszenie może obejmować tylko jedną osobę.

7. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu na skrzynce pocztowej Organizatora wiadomości e-mail od zgłaszającego (dalej zwany ,,Rejestracją”).

8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia powstałe podczas transmisji danych, jak i uszkodzenia programów i urządzeń przeznaczonych do przesyłania danych.

9. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

10. Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Warsztatach, Spacerach i Wycieczkach wraz z Rejestracją wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z procesem rejestracji Uczestników.

11. Rejestracja będzie odbywać się w terminie od 20 września do 20 października 2011 r. włącznie, od momentu uruchomienia Rejestracji do chwili jej zakończenia.

12. Każda osoba, dokonująca Rejestracji dostanie wiadomość zwrotną od Organizatora z informacją czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Organizatora i czy uzyskała ona zgodę Organizatora na wzięcie udziału w warsztatach, spacerach i wycieczkach. 2 dni przed planowanymi wydarzeniami Organizator zwróci się o potwierdzenie zgłoszenia do osób, które je nadesłały.

13. W dniu Warsztatów, Spacerów i Wycieczek wstęp na poszczególne wydarzenia będzie możliwy wyłącznie dla osób, które pozytywnie przeszły proces Rejestracji i uzyskały zgodę Organizatora na wzięcie w nich udziału.

III. Przebieg Imprezy

1. Terminy Warsztatów, Spacerów i Wycieczek są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.warszawawbudowie.pl

2. Udział w Warsztatach, Spacerach i Wycieczkach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym festiwal Warszawa w Budowie. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

3. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Warsztatach, Spacerach lub Wycieczkach zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

5. Organizator ma prawo usunąć z Warsztatów, Spacerów i Wycieczek osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, jak również Organizator ma prawo usunięcia każdego Uczestnika, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Wydarzenia.

IV. Postanowienia końcowe

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.warszawawbudowie.pl.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2011 r.