Publikacje

Wydawnictwo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie publikuje monografie naukowe, katalogi wystaw oraz literaturę popularnonaukową (w tym przekłady książkowe).

W działalności wydawniczej stosujemy wysokie standardy przyjęte dla publikacji o charakterze akademickim. Po przyjęciu tekstu do druku i dopełnieniu stosownych formalności pracujemy z autorem lub autorką nad opracowaniem redakcyjnym książki w oparciu o recenzje wewnętrzne lub naukowe. Proces kompleksowego przygotowania do druku obejmuje również niezbędną adiustację tekstu, opracowanie techniczne i typograficzne, korekty i rewizje korekty tekstu. Zapewniamy autorom i autorkom możliwość przeprowadzenia autorskiej korekty tekstu przed drukiem. Monografie naukowe opatrujemy niezbędnym aparatem naukowym (bibliografia, indeks, źródła).

Teksty (propozycje wydawnicze) zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie powinny być zgodne z zakresem tematycznym wydawcy (sztuka i kultura współczesna, społeczne aspekty twórczości artystycznej) oraz spełniać wymagania formalne stawiane publikacjom książkowym, w tym akademickim.

Książki publikowane przez Wydawnictwo są recenzowane przed dopuszczeniem do druku; recenzje mają charakter rekomendacji, ostateczna decyzja należy do redakcji Wydawnictwa. Opieramy się na recenzjach wewnętrznych (co najmniej dwóch), a w przypadku publikacji o charakterze monografii naukowych, spełniających kryteria tematyczne Wydawnictwa, prace kierowane są do recenzji naukowych, konkludowanych wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku (z ewentualnymi poprawkami) bądź jej odrzuceniu. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia propozycji wydawniczych bez przekazania ich do recenzji.

Zasady etyczne

Redakcja Wydawnictwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

W procesie przyjmowania propozycji wydawniczych do druku opieramy się na recenzjach wewnętrznych i, w przypadku monografii o charakterze akademickim, na zewnętrznych recenzjach naukowych. Decyzje wydawnicze podejmujemy w toku dyskusji kolegialnych, zachowując standardy bezstronnej oceny i stosując kryterium wysokiej jakości publikacji. Wśród zewnętrznych recenzentów wydawnictwa są polscy i zagraniczni uczeni, wybitni specjaliści w różnych domenach badań i wiedzy zgodnych z zakresem tematycznym wydawcy. Recenzenci zobowiązani są do powiadomienia redakcji Wydawnictwa w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. W akademickiej serii wydawniczej „Nowe Historie Sztuki” stosujemy otwarty nabór, a decyzję wydawniczą podejmujemy po procedurze recenzyjnej i rekomendacji rady naukowej (więcej informacji: http://nowehistoriesztuki.pl/pl/cfp). Podpisujemy autorskie umowy licencyjne i gwarantujemy honorarium autorskie.

Zwracamy uwagę na wszelkie nieetyczne zachowania, takie jak plagiat, nieoznaczone zapożyczenie, użycie sfałszowanych informacji i danych, ponowna publikacja wydanej wcześniej pracy lub jej części itp. Jeśli mamy zasadne podejrzenie co do nieetycznego zachowania autora lub autorki, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia i podejmujmy odpowiednie kroki przewidziane w takich sytuacjach. Bierzemy pod uwagę odrzucenie tekstu w trakcie jego opracowania do publikacji, odmowę publikacji innych tekstów autora lub autorki, a także zawiadomienie jednostki naukowej autora lub autorki oraz innych instytucji naukowych, łącznie z upublicznieniem sytuacji.

Redakcja Wydawnictwa w swojej praktyce wydawniczej stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/core-practices).

Stosujemy się również do zasad polityki prywatności (RODO). Wszystkie dane osobowe, w tym dane kontaktowe, przekazywane redakcji Wydawnictwa wykorzystywane są wyłącznie do bieżącej obsługi publikacji i kontaktu z autorami lub autorkami. Nie przekazujemy danych osobowych żadnym innym podmiotom. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://artmuseum.pl/pl/polityka-prywatnosci. Nad procedurami czuwa Inspektor Ochrony Danych Osobowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Propozycje wydawnicze

Przyjmujemy propozycje wydawnicze przekazane drogą elektroniczną w formacie DOC, RTF lub PDF, na adres: wydawnictwo@artmuseum.pl.

1. Tekst oraz biogram
Prosimy o przysyłanie propozycji wydawniczej w postaci całej książki i krótkiego streszczenia (maksymalnie 1 strona maszynopisu) lub, jeśli książka nie jest ukończona, rozbudowanego konspektu. Koniecznym elementem zgłoszenia jest biogram autora lub autorki.

2. Kontakt z autorem lub autorką
Jeśli książka spotka się z zainteresowaniem redakcji Wydawnictwa, skontaktujemy się z autorem lub autorką tekstu w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty nadesłania propozycji wydawniczej.

3. Zwrot materiałów
Materiałów przesłanych na wydruku nie zwracamy.

4. Recenzje wydawnicze
Nadesłane propozycje wydawnicze poddajemy recenzjom wewnętrznym oraz, w przypadku monografii naukowych, zewnętrznym recenzjom naukowym. Nie udostępniamy recenzji wewnętrznych autorom lub autorkom, z którymi nie nawiązujemy współpracy.