Poszukiwany, poszukiwana
Główny księgowy, główna księgowa

  • Poszukiwany, poszukiwana
    Fabryka obrabiarek, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: główny księgowy / główna księgowa Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. posiadać min. 3-letnie, udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w instytucji publicznej;
6. dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

7. Posiadać bardzo dobrą znajomość i umiejętność stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

• praktyka w księgowości w instytucji kultury;
• biegła znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel i Word); dbałość o szczegóły; bardzo dobre umiejętności analityczne;
• doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej;
• doświadczenie w rozliczaniu projektów wspófinansowanych ze środków UE, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym;
• odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia;
• doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
• dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
• wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Mile widziane:

• znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.

Podstawowe obowiązki:

• opracowywanie i realizacja strategii finansowej działalności Muzeum;
• przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji;
• zarządzanie operacyjne finansami Muzeum, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu Muzeum;
• nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki;
• zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE;
• nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
• zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury;
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres.: rekrutacja@artmuseum.pl do dnia 20 marca 2017. W tytule wiadomości proszę podać Główny księgowy/główna księgowa.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”.
 

Zobacz także: