Podpisz petycję
"Nigdy więcej wojny"

  • Podpisz petycję

    grafika: Studio Lekko

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do podpisywania i upowszechniania petycji przygotowanej przez konfederację muzeów L'internationale i kierowanej do spoleczności artystycznej. 

[текст українською нижче]

Tu można podpisywać ją online. Petycja została przygotowana w języku angielskim, poniżej przytaczamy jej treść po polsku.

 

Nigdy więcej wojny!

Do społeczności artystycznej,

jako aktywni uczestnicy i uczestniczki międzynarodowej społeczności sztuki współczesnej – muzealnicy, artyści, edukatorzy, kuratorzy, badacze – konfederacja L’Internationale wzywa do natychmiastowego sprzeciwienia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Musimy przeciwdziałać temu aktowi bestialskiej agresji za pomocą wszystkich dostępnych nam środków. Jesteśmy przekonani, że wojna w Ukrainie jest walką o wolność, przyszłość demokracji, globalny porządek prawny oraz szacunek do praw człowiek, w tym prawa do samostanowienia. Przestrzegamy przed zignorowaniem tego zagrożenia – nie bez powodu naszym ukraińskim przyjaciółkom i przyjaciołom wojna ta przypomina tragiczne wydarzenia Drugiej Wojny Światowej i nazistowskiej inwazji.

Powaga sytuacji wymaga podjęcia odpowiednich działań. Oprócz poparcia dla pełnego pakietu sankcji, które były i będą nakładane przez Unię Europejską, wzywamy społeczność artystyczną do natychmiastowego zerwania wszelkiej współpracy z osobami i instytucjami, które mają bezpośrednie związki z reżimem Putina i odmawiają wyraźnego odcięcia się od niego. Dotyczy to projektów międzynarodowych, wystaw, dotacji oraz handlu sztuką. Uczestnictwo Rosji w międzynarodowych imprezach artystycznych takich jak biennale powinno zostać zawieszone a wszystkie wydarzenia organizowane przez związane z reżimem fundacje, instytucje, galerie i osoby – bojkotowane. Jednocześnie, wzywamy międzynarodowe środowisko artystyczne do wspierania towarzyszek i towarzyszy w Ukrainie i w Rosji, którzy walczą i protestują przeciwko temu aktowi agresji – poprzez zapewnienie funduszy, zasobów, bezpiecznych przestrzeni i widzialności dla ich zmagań.

Prosimy was o podpisanie niniejszej petycji aby pokazać wasze wsparcie dla tego listu oraz solidarność z bohaterską walką Ukrainy o wolność i demokrację. W komentarzach prosimy o deklarowanie działań, które podejmujecie na rzecz wsparcia Ukraińskich artystek i pracowników kultury zmuszonych do opuszczenia swojego kraju.

Z pełnym przekonaniem krzyczymy: nigdy więcej wojny, nigdy więcej imperializmu!

 

Konfederacja L'internationale:
Van Abbemuseum, Eindhoven
MSN, Warsaw
MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona
M HKA, Antwerp
Museo Reina Sofía, Madrid
Museum of Contemporary Art, Zagreb
HDK-Valand Academy of Arts and Design, Gothenburg
National College of Art and Design, Dublin

www.internationaleonline.org

 

***  Підпишіть петицію ***

 

НІКОЛИ БІЛЬШЕ ВІЙНИ!

До мистецької спільноти,

активні учасники міжнародної спільноти сучасного мистецтва – музейники, художники, освітяни, куратори, дослідники – конфедерація L'Internationale закликає до негайної протидії російському вторгненню в Україну. Нам треба протидіяти цьому акту звірячої агресії всіма наявними в нашому розпорядженні засобами. Ми переконані, що війна в Україні – це боротьба за свободу, майбутнє демократії, світовий правопорядок та повагу до прав людини, зокрема права на самовизначення. Ми застерігаємо вас від ігнорування цієї загрози – для наших українських друзів ця війна небезпідставно нагадує про трагічні події Другої світової війни та нацистської навали.

Серйозність ситуації вимагає відповідних заходів. На додаток до підтримки повного пакету санкцій, які були і будуть запроваджені Європейським Союзом, ми закликаємо мистецьку спільноту негайно розірвати будь-яку співпрацю з людьми та установами, які мають прямі зв’язки з режимом Путіна і відмовляються чітко відрізатися від нього. Це стосується міжнародних проектів, виставок, грантів і торгівлі мистецтвом. Участь Росії в міжнародних мистецьких заходах, таких як Бієнале, має бути припинена, а всі поді, організовані фондами, установами галереями та особами, які пов’язані з режимом, повинні бути бойкотовані. Водночас ми закликаємо міжнародне мистецьке співтовариство підтримати товаришів в Україні та Росії, які борються та протестують проти цього акту агресії – наданням коштів, ресурсів, безпечного простору та видимості для їхньої боротьби.

Просимо вас підписати цю петицію, щоб показати свою підтримку цього листа та солідарність з героїчною боротьбою України за свободу та демократію. У коментарях розкажіть, будь ласка, про дії, які ви вживаєте для підтримки українських митців та працівників культури, які змушені покинути свою країну.

Ми кричимо з повною впевненістю: ніколи більше війни, ніколи більше імперіалізму!

Конфедерація L'Internationale Online
Van Abbemuseum
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Museum of Modern Art in Warsaw
MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona
M HKA
Museo Reina Sofía
MSU Zagreb
HDK-Valand Academy
National College of Art & Design, Dublin