Filmoteka Muzeum

Piotr Wyrzykowski odchodzi od tradycyjnych metod kreacji dzieła. Eliminuje własną subiektywność, intuicję, ekspresję, podporządkowując konstrukcję filmu apriorycznej, „obiektywnej” procedurze. Jednak pomimo podobnej „obiektywnej” metodologii prace artysty różnią się od realizacji jego poprzedników z lat 70. (przedstawicieli medializmu vel konceptualizmu analitycznego na polu filmu, wideo i fotografii) większym dystansem wobec „naukowo-poznawczych” celów sztuki oraz zawartością elementów gry i naciskiem na estetykę.

Kształt Beta Nassau Piotra Wyrzykowskiego wyznacza zastosowanie radykalnej Cage'owskiej partytury. Artysta po prostu ustawia kamerę i filmuje nieprzerwanie przez ponad dziesięć minut fakturę (materię) burty wpływającego do portu statku. Wyrzykowski uzyskuje w ten sposób niezwykłe, ewoluujące w czasie abstrakcyjne przedstawienie.

Opis za: Ł. Ronduda, Nurty Ukrytej Dekady, w: Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995, red. P. Krajewski, V. Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2010

Rok powstania: 1993
Czas trwania: 9\'36\"
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

© Piotr Wyrzykowski

Data nabycia: 27.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt